Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5108-2008
(11)  Číslo patentu  288023 
(21)  Číslo prihlášky  5108-2008 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.12.2008 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.12.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.06.2010 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  14.11.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 63/38  A01P 3/00  C12N 1/14   
(54)  Názov  Kmene mikroorganizmov Trichoderma atroviride a Trichoderma harzanium a prostriedok na ochranu rastlín, ktorý ich obsahuje 
(57)  Anotácia  Kmeň mikroorganizmu Trichoderma atroviride CCM 8369 je schopný antagonizovať fytopatogénne huby a zároveň je schopný pôsobiť ako rastový stimulátor rastlín. Ďalej je opísaný prostriedok na kontrolu chorôb rastlín, ako aj prostriedok na kolonizovanie koreňového systému rastlín a stimulovanie ich rastu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chemický ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Farkaš Vladimír, doc. Ing., DrSc.; Silvánska 16, 841 04 Bratislava; SK;
Nemčovič Marek, Ing. PhD.; Tomášikova 50/a, 831 03 Bratislava; SK;
Jakubíková Lucia, Ing. PhD.; Záhradná 22, 059 52 Stará Lesná; SK;
Šubíková Valéria, RNDr. CSc.; Súťažná 2, 821 08 Bratislava; SK;
Janitor Anton, Ing. PhD.; Na pažiti 2, 831 01 Bratislava; SK;
Kunca Andrej, Ing., PhD.; Dolná 22, 969 01 Banská Štiavnica; SK;
Leontovyč Roman, Ing., PhD.; 8. mája 18, 969 01 Banská Štiavnica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.12.2023 
   Maximálna platnosť do  04.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.06.2010 6/2010 BA9A
2 Udelené patenty 03.12.2012 12/2012 FG4A
3 Zmeny mien 01.06.2018 6/2018 TC4A
4 Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na patenty 05.11.2018 11/2018 QB4A
5 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35397078 1 AZOTER Trading s.r.o. výlučná 25.09.2018 platná
 
PP 5108-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 01.10.2012 52,50 EUR
38 Poplatok 04.04.2018 20,00 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 30.07.2018 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5108-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 31.01.2013 248,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 19.12.2013 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 02.12.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 25.11.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 04.11.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 13.11.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 09.11.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 06.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 12.11.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 16.11.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 07.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5108-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.12.2008 Typ Doručené
Anotácia 04.12.2008 Typ Doručené
Opis 04.12.2008 Typ Doručené
Patentové nároky 04.12.2008 Typ Doručené
Výkresy 04.12.2008 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.12.2008 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 07.01.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o oslobodenie od poplatkov 21.01.2009 Typ Doručené
Žiadosť o oslobodenie od poplatkov 22.01.2009 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 01.04.2010 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 01.04.2010 Typ Interné listy
správa o rešerši 14.10.2011 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 17.10.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.12.2011 Typ Doručené
Preprac. podklady - sprievodný list 21.02.2012 Typ Doručené
Anotácia 21.02.2012 Typ Doručené
Opis 21.02.2012 Typ Doručené
Patentové nároky 21.02.2012 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 05.06.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.07.2012 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 17.07.2012 Typ Doručené
pokyn na udelenie 06.08.2012 Typ Interné listy Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
záznam o vykonaní úplného prieskumu 06.08.2012 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 17.08.2012 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.10.2012 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 11.10.2012 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 07.12.2012 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 03.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 03.04.2018 Typ Doručené
38 Poplatok 05.04.2018 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o pripísanie spolupôvodcu 26.04.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.05.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.05.2018 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 21.05.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 30.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 30.07.2018 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 01.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zápise licencie 26.09.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 21.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Typ Odoslané
PP 5108-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena pôvodcu 21.05.2018 Farkaš Vladimír, doc. Ing., DrSc. Leontovyč Roman, Ing., PhD.
Nemčovič Marek, Ing. PhD. Drimal Jozef, Ing., CSc.
Šubíková Valéria, RNDr. CSc. Šubíková Valéria, RNDr. CSc.
Jakubíková Lucia, Ing. PhD. Janitor Anton, Ing. PhD.
Janitor Anton, Ing. PhD. Nemčovič Marek, Ing. PhD.
Kunca Andrej, Ing., PhD. Jakubíková Lucia, Ing. PhD.
Leontovyč Roman, Ing., PhD. Chemický ústav SAV
Chemický ústav SAV, v. v. i. Kunca Andrej, Ing., PhD.
Farkaš Vladimír, doc. Ing., DrSc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku