Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 51-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  51-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.05.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 9/16  G05D 3/00  G05B 19/02   
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na automatickú kalibráciu pracoviska priemyselného robota 
(57)  Anotácia  Spôsob na automatickú kalibráciu pracoviska priemyselného robota sa uskutočňuje tak, že on-line snímaním kamerového systému pracoviska robota sa z jedného alebo štyroch meraní súradníc QR kódov kalibrovaných objektov známej veľkosti detekovateľných v osiach x, y, z a v otočeniach okolo osí x, y, z zostavujú neznáme transformačné matice medzi súradnicovými systémami QR kódov kalibrovaných objektov identifikovaných v kamerovom systéme a súradnicovým systémom kalibrovaného robota. Pritom výpočtom sa z transformačných matíc získava transformácia medzi súradnicovým systémom kalibrovaného robota a vizuálnym systémom. Zariadenie na automatickú kalibráciu pracoviska priemyselného robota pozostáva z kamerového systému na snímanie pracoviska robota a sústavy QR kódov, kde jeden QR kód je umiestnený na kalibrovanom robote. Druhé QR kódy sú umiestnené na objektoch kalibrovaných vzhľadom na robot alebo na neznámej transformácii proti tomuto objektu vo viditeľnej zóne kamerového systému. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
SymarTech s.r.o.; Mierová 84, Želiezovce 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Duchoň František, prof. Ing., PhD.; Mlynská 71, 920 03 Hlohovec 3; SK;
Chovanec Ľuboš, Ing., PhD.; Repašského 1, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK;
Mikulová Zuzana, Ing.; Gorazdovo nábrežie 404/3, 971 01 Prievidza 1; SK;
Cvik Anton, Bc.; Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača; SK;
Greguš-Kohút Jakub, Bc.; Poľnohospodárska 36, 821 07 Bratislava-Vrakuňa; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.12.2020 12/2020 BA9A
 
PP 51-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 04.06.2019 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.06.2019 58,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 22.06.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 51-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 51-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
Opis 16.05.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 16.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.05.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.05.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.05.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 23.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 23.05.2019 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 23.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 23.05.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 04.06.2019 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.06.2019 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.06.2019 Typ Platba
záznam o vykonaní predbežného prieskum 03.07.2019 Typ Interné listy
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 02.03.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 02.09.2020 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 23.05.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 27.06.2022 Typ Odoslané
PP 51-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku