Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5096-2005
(11)  Číslo patentu  287474 
(21)  Číslo prihlášky  5096-2005 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.11.2005 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  08.11.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2004-1148 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.06.2006 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  11.10.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61L 1/00  B61L 21/00  B61L 23/00  B61L 25/00   
(54)  Názov  Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku s ohľadom na zvýšenú odolnosť proti rušivým vplyvom a zapojenie na realizáciu tohto spôsobu 
(57)  Anotácia  Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku (KU) proti rušivým vplyvom (RV) je založený na deformovaní budiaceho napätia BN v zdroji (ZSDN) zmluvne deformačného napätia SDN tak, že na napájací koniec (NK) koľajového obvodu (KO) sa privedie korektná zložka napätia (KSN) a zložka zmluvne deformovaného napätia (SDN). V prípade, že do koľajového obvodu (KO) vplyvom rušivých vplyvov (RV) vniká rušivá zložka napätia (RSN), je superpozíciou týchto napätí na prijímacom konci (PK) vytvorené koľajové napätie. To je matematicky analyzované v prvom kanálovom prijímači (KP1) až v m-tom kanálovom prijímači (KPM) s využitím referenčného napätia (RN) a riadiaceho napätia (CN), určeného na riadenie časového priebehu zmluvne deformovaného napätia (SDN). Tak sa získa prvá segregačná informácia (SI1) až m-tá segregačná informácia (SIM), s využitím ktorých sa bezpečne potlačí rušivá zložka napätia (RSN) pod požadovanú medzu. V dôsledku toho možno bezpečne vyhodnotiť voľnosť koľajového úseku (KU) či jeho obsadenosť koľajovým vozidlom (KV) na základe amplitúdy a fázy koľajového napätia (UK) proti amplitúde a fáze referenčného napätia (RN). To sa dosahuje vyhodnotením prvého kanálového výstupu (V1) kanálového prijímača (KP1) až m-tého kanálového výstupu (VM) m-tého kanálového prijímača (KPM) v jednotke výstupného vyhodnotenia (JVV) spôsobom dva z dvoch až dva z m kanálových výstupov. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AŽD Praha s. r. o.; Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Faran Antonín, Ing., PhD.; Kremnická 3031/11, 140 00 Praha; CZ;
Mlnařík Karel, Ing., CSc.; Jaselská 267/55, 280 02 Kolín; CZ;
Srb Stanislav, Ing., PhD.; Nad Zlíchovem 458/20, 150 00 Praha; CZ;
Bukač Pavel, Ing.; Za Baštou 1358, 280 00 Kolín; CZ;
Dobiáš Radek, Ing.; Novosibřinská 665, 190 16 Praha; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.11.2023 
   Maximálna platnosť do  24.11.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.06.2006 6/2006 BA9A
2 Udelené patenty 08.11.2010 11/2010 FG4A
 
PP 5096-2005
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.11.2005 1 600,00 SKK
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.11.2005 2 500,00 SKK
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 26.08.2010 92,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5096-2005
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 13.10.2010 364,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 18.11.2011 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 12.10.2012 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 25.10.2013 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 16.09.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 28.09.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 16.11.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 23.11.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 13.11.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 08.11.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 06.11.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 11.11.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok 21.11.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5096-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 24.11.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 24.11.2005 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 24.11.2005 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 24.11.2005 Typ Doručené
Opis 24.11.2005 Typ Doručené
Patentové nároky 24.11.2005 Typ Doručené
Plná moc 24.11.2005 Typ Doručené
Výkresy 24.11.2005 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.11.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 29.11.2005 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.11.2005 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.11.2005 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 16.03.2006 Typ Interné listy
Žiadosť o informáciu 15.06.2010 Typ Doručené
správa o rešerši 17.06.2010 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 17.06.2010 Typ Interné listy Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
záznam o vykonaní úplného prieskumu 17.06.2010 Typ Interné listy
všeobecný referátnik 22.06.2010 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 30.06.2010 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 03.09.2010 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 07.09.2010 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 11.11.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.11.2011 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2011 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 07.12.2011 Typ Odoslané
PP 5096-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2011 Kubínyi Peter, Bc. Patentová zástupkyňa, Šujanová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku