Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5092-2008
(11)  Číslo patentu  288051 
(21)  Číslo prihlášky  5092-2008 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.10.2008 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.03.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.05.2010 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  25.02.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 7/02  C04B 22/00   
(54)  Názov  Cementový slinok a spôsob jeho výroby 
(57)  Anotácia  Spôsob výroby cementového slinku vypaľovaním v cementárskej rotačnej peci, pri ktorom sa do materiálov na vstupe pridávajú druhotné suroviny a odpady s obsahom oxidu fosforečného, spočíva v tom, že sa druhotné suroviny a odpady s obsahom oxidu fosforečného pridávajú v takom množstve, aby sa obsah P2O5 v slinku udržoval v rozmedzí od 0,5 do 3,5 % hmotn., pričom obsah zložky Fe2O3 vo výhodnej surovine sa udržuje v medziach do 0,5 % hmotn. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Výskumný ústav stavebních hmot, a. s.; Hněvkovského 65, 617 00 Brno; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Staněk Theodor, RNDr.; Šumavská 36, 602 00 Brno; CZ;
Sulovský Petr, RNDr., PhD.; Gagarinova 803, 460 07 Liberec; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.10.2023 
   Maximálna platnosť do  14.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.05.2010 5/2010 BA9A
2 Udelené patenty 01.03.2013 3/2013 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.04.2013 4/2013 QA4A
 
PP 5092-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 16.10.2008 1 600,00 SKK
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 16.10.2008 3 500,00 SKK
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.01.2013 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5092-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.02.2013 124,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 20.08.2013 58,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 03.10.2014 66,25 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 16.09.2015 74,50 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 06.10.2016 82,75 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 19.09.2017 99,50 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 09.10.2018 116,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 01.10.2019 265,50 EUR 12 30.10.2019 132,75 EUR
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 06.10.2020 298,50 EUR 13 20.11.2020 149,25 EUR
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 04.10.2021 331,50 EUR 14 05.11.2021 165,75 EUR
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 06.10.2022 182,50 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5092-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.10.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 14.10.2008 Typ Doručené
Opis 14.10.2008 Typ Doručené
Patentové nároky 14.10.2008 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.10.2008 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.10.2008 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.10.2008 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 03.11.2008 Typ Odoslané
Plná moc 06.11.2008 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 30.12.2008 Typ Doručené
Anotácia 30.12.2008 Typ Doručené
Opis 30.12.2008 Typ Doručené
Patentové nároky 30.12.2008 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 28.01.2010 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 28.01.2010 Typ Interné listy
správa o rešerši 23.01.2012 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 25.01.2012 Typ Odoslané
Preprac. podklady - sprievodný list 27.03.2012 Typ Doručené
Anotácia 27.03.2012 Typ Doručené
Opis 27.03.2012 Typ Doručené
Patentové nároky 27.03.2012 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 12.04.2012 Typ Odoslané
Preprac. podklady - sprievodný list 04.05.2012 Typ Doručené
Anotácia 04.05.2012 Typ Doručené
Opis 04.05.2012 Typ Doručené
Patentové nároky 04.05.2012 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 31.05.2012 Typ Odoslané
Preprac. podklady - sprievodný list 15.06.2012 Typ Doručené
Anotácia 15.06.2012 Typ Doručené
Opis 15.06.2012 Typ Doručené
Patentové nároky 15.06.2012 Typ Doručené
pokyn na udelenie 22.11.2012 Typ Interné listy Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
záznam o vykonaní úplného prieskumu 22.11.2012 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 19.12.2012 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.01.2013 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 17.01.2013 Typ Odoslané
Ponuka licencie 01.02.2013 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 07.02.2013 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 01.03.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2016 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 23.02.2017 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 09.05.2019 Typ Doručené
všeobecný referátnik 15.07.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 15.10.2019 Typ Odoslané
vnútrospisový list 25.10.2019 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 03.11.2020 Typ Odoslané
vnútrospisový list 16.11.2020 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 20.10.2021 Typ Odoslané
vnútrospisový list 03.11.2021 Typ Interné listy
PP 5092-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 22.02.2017 Kováčik Štefan, Ing. Patentová a známková kancelária, Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.07.2019 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku