Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5092-2008
(11)  Číslo patentu  288051 
(21)  Číslo prihlášky  5092-2008 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.10.2008 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.03.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.05.2010 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  25.02.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 7/02  C04B 22/00   
(54)  Názov  Cementový slinok a spôsob jeho výroby 
(57)  Anotácia  Spôsob výroby cementového slinku vypaľovaním v cementárskej rotačnej peci, pri ktorom sa do materiálov na vstupe pridávajú druhotné suroviny a odpady s obsahom oxidu fosforečného, spočíva v tom, že sa druhotné suroviny a odpady s obsahom oxidu fosforečného pridávajú v takom množstve, aby sa obsah P2O5 v slinku udržoval v rozmedzí od 0,5 do 3,5 % hmotn., pričom obsah zložky Fe2O3 vo výhodnej surovine sa udržuje v medziach do 0,5 % hmotn. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Výskumný ústav stavebních hmot, a. s.; Hněvkovského 65, 617 00 Brno; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Staněk Theodor, RNDr.; Šumavská 36, 602 00 Brno; CZ;
Sulovský Petr, RNDr., PhD.; Gagarinova 803, 460 07 Liberec; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.10.2022 
   Maximálna platnosť do  14.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.05.2010 05/2010 BA9A
2 Udelené patenty 01.03.2013 03/2013 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.04.2013 04/2013 QA4A
 
PP 5092-2008
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.02.2013 5 124,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 20.08.2013 6 58,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 03.10.2014 7 66,25 EUR
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 16.09.2015 8 74,50 EUR
5 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 06.10.2016 9 82,75 EUR
6 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 19.09.2017 10 99,50 EUR
7 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 09.10.2018 11 116,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 01.10.2019 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 06.10.2020 13 298,50 EUR
10 61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 04.10.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5092-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.10.2008 Typ Doručené
1a Opis 14.10.2008 Typ Doručené
1b Patentové nároky 14.10.2008 Typ Doručené
1c Anotácia 14.10.2008 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.10.2008 Typ Platba
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.10.2008 Typ Platba
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.10.2008 Typ Doručené
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 03.11.2008 Typ Odoslané
6 Plná moc 06.11.2008 Typ Doručené
7 Žiadosť o opravu 30.12.2008 Typ Doručené
7a Opis 30.12.2008 Typ Doručené
7b Patentové nároky 30.12.2008 Typ Doručené
7c Anotácia 30.12.2008 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 28.01.2010 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie PP 28.01.2010 Typ Interné listy
10 správa o rešerši 23.01.2012 Typ Interné listy
11 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 25.01.2012 Typ Odoslané
12 Preprac. podklady - sprievodný list 27.03.2012 Typ Doručené
12a Opis 27.03.2012 Typ Doručené
12b Patentové nároky 27.03.2012 Typ Doručené
12c Anotácia 27.03.2012 Typ Doručené
13 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 12.04.2012 Typ Odoslané
14 Preprac. podklady - sprievodný list 04.05.2012 Typ Doručené
14a Opis 04.05.2012 Typ Doručené
14b Patentové nároky 04.05.2012 Typ Doručené
14c Anotácia 04.05.2012 Typ Doručené
15 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 31.05.2012 Typ Odoslané
16 Preprac. podklady - sprievodný list 15.06.2012 Typ Doručené
16a Opis 15.06.2012 Typ Doručené
16b Patentové nároky 15.06.2012 Typ Doručené
16c Anotácia 15.06.2012 Typ Doručené
17 záznam o vykonaní úplného prieskumu 22.11.2012 Typ Interné listy
18 pokyn na udelenie 22.11.2012 Typ Interné listy
19 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 19.12.2012 Typ Odoslané
20 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.01.2013 Typ Platba
21 rozhodnutie o udelení patentu 17.01.2013 Typ Odoslané
22 Ponuka licencie 01.02.2013 Typ Doručené
23 oznámenie o zápise ponuky licencie 07.02.2013 Typ Odoslané
24 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 01.03.2013 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2016 Typ Doručené
26 oznámenie o zápise zmeny 23.02.2017 Typ Odoslané
27 Výpoveď plnej moci 09.05.2019 Typ Doručené
28 všeobecný referátnik 15.07.2019 Typ Odoslané
29 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 15.10.2019 Typ Odoslané
30 vnútrospisový list 25.10.2019 Typ Interné listy
31 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 03.11.2020 Typ Odoslané
32 vnútrospisový list 16.11.2020 Typ Interné listy
33 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 20.10.2021 Typ Odoslané
PP 5092-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 22.02.2017 Kováčik Štefan, Ing. Patentová a známková kancelária, Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.07.2019 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku