Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5087-2008
(11)  Číslo patentu  288387 
(21)  Číslo prihlášky  5087-2008 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.09.2008 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  01144/08 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.07.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  08.03.2010 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  20.06.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23Q 3/18  B23Q 16/00   
(54)  Názov  Upínacie zariadenie, upínací diel a centrovacia doska 
(57)  Anotácia  Upínacie zariadenie je vytvorené so skľučovadlom (1) na pevné upnutie upínacieho dielu (6), s prvými centrovacími elementmi (3), usporiadanými na skľučovadle (1), ktoré spolupracujú s ďalšími centrovacími elementmi (9), usporiadanými na upínacom diele (6) tak, že upínací diel (6) je pri pevnom upnutí na skľučovadle (1) orientovaný v smere X a smere Y. Prvé centrovacie elementy sú tvorené centrovacími čapmi (3), ktoré sú určené na zasahovanie do ďalších centrovacích elementov vytvorených ako centrovacie otvory (9). Upínacie zariadenie obsahuje aspoň tri centrovacie otvory (9) a zodpovedajúci počet centrovacích čapov (3). Príslušný centrovací čap (3) je vybavený dvoma kónicky sa zbiehajúcimi bočnými plochami (3a, 3b) a príslušný centrovací otvor (9) je ohraničený dvoma paralelne navzájom prebiehajúcimi bočnými stenami (9a, 9b), ktoré sú vytvorené tak, že kónicky sa zbiehajúce bočné plochy (3a, 3b) príslušného centrovacieho čapu (3) na ne dosadnú s priamkovým dotykom. Centrovacie otvory (9) sú zapustené do jednodielnej dosky (8), ktorá je aspoň v oblasti centrovacích otvorov (9) pružne elasticky poddajná v smere Z, pričom centrovacia doska (8) je prostredníctvom čapov (12) upevnená na základnom telese (7) upínacieho dielu (6) a pričom čapy (12) sú vybavené závitom a sú zaskrutkované do základného telesa (7) upínacieho dielu (6), a že čelná strana (13) príslušného čapu (12) tvorí Z-doraz na dosiahnutie na skľučovadlo (1). Ďalej je uvedený upínací diel (6) a centrovacia doska (8) na použitie pri tomto upínacom zariadení. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Erowa AG; Winkelstrasse 8, Reinach; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sandmeier Bruno; CH-5708 Birrwil; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária, Bušová, Ursínyová, Bušo, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.09.2022 
   Maximálna platnosť do  23.09.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 08.03.2010 3/2010 BA9A
2 Udelené patenty 01.08.2016 8/2016 FG4A
 
PP 5087-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 25.09.2008 1 600,00 SKK
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.06.2011 314,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 09.05.2016 136,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5087-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 10.06.2016 811,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 20.09.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 21.09.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 27.08.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 21.09.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 21.09.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 20.09.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5087-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.09.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.09.2008 Typ Doručené
Podklady v pôvodnom jazyku 23.09.2008 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 06.10.2008 Typ Platba
Prehlásenie pôvodcu/ov 27.10.2008 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 27.10.2008 Typ Doručené
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 10.11.2008 Typ Odoslané
Slovenské podklady 08.01.2009 Typ Doručené
Anotácia 08.01.2009 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 08.01.2009 Typ Doručené
Opis 08.01.2009 Typ Doručené
Patentové nároky 08.01.2009 Typ Doručené
Výkresy 08.01.2009 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 20.11.2009 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 20.11.2009 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 27.06.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 30.06.2011 Typ Platba
správa o rešerši 18.10.2013 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 21.10.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.12.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 29.01.2014 Typ Doručené
Patentové nároky 29.01.2014 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 05.02.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.04.2014 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 03.06.2014 Typ Doručené
Patentové nároky 03.06.2014 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 07.11.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.12.2014 Typ Doručené
Anotácia 12.12.2014 Typ Doručené
Opis 12.12.2014 Typ Doručené
pokyn na udelenie 16.03.2016 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 16.03.2016 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 15.04.2016 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 11.05.2016 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 17.05.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 17.08.2016 Typ Odoslané
PP 5087-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku