Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5041-2014
(11)  Číslo patentu  288554 
(21)  Číslo prihlášky  5041-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.09.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.04.2016 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  28.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 17/02  G01N 19/02   
(54)  Názov  Skúšobné zariadenie na hodnotenie tribokoróznych vlastností povrchov a povlakov konštrukčných materiálov 
(57)  Anotácia  Skúšobné zariadenie na hodnotenie tribokoróznych vlastností povrchov a povlakov konštrukčných materiálov je určené na výskum vplyvu mechanických a chemických účinkov na degradáciu povrchu vzoriek materiálov pri kontaktnom zaťažení a trení v koróznom prostredí. Jeho podstatou je optimálne priestorové usporiadanie vhodných mechanických a elektrických prvkov, ktoré vytvárajú riadený a merateľný tribokorózny uzol s presne definovaným priamočiarym vratným pohybom trecích členov, generujú definovanú normálovú silu v kontakte trecích členov, zabezpečujú meranie trecej sily v oboch smeroch a meranie elektrických potenciálov vznikajúcich trením v korozívne aktívnom prostredí. Zariadenia pozostáva z pohonnej časti zabezpečujúcej priamočiary pohyb so sínusovým priebehom rýchlosti, ktorú tvoria najmä hnací motor (2) s kľukou (3) a kladkou (4), ktoré prostredníctvom kulisy (5) generujú presne definovaný pohyb, ďalej z meracej časti, ktorú tvoria najmä trecí člen (11) a vzorka (13) ponorené do nádoby (14) s korozívne aktívnou kvapalinou. Normálová sila sa generuje závažím (12), trecie sily sa merajú snímačom sily (18) a zmena elektrického potenciálu sa meria nastaviteľnými elektródami (19, 20). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK;
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky; Lamačská cesta 7315/8A, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bronček Jozef, doc. Ing., PhD.; Borová 3179/25, 010 07 Žilina; SK;
Crkoň Tomáš, Ing.; Sklárska 3, 914 41 Nemšová; SK;
Hadzima Branislav, doc. Ing., PhD.; Martinská 14, 010 08 Žilina; SK;
Žarnay Martin, doc. Ing., PhD.; Trnavská 12, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  05.09.2021 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  05.09.2021 
   Maximálna platnosť do  05.09.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.04.2016 4/2016 BA9A
2 Udelené patenty 02.05.2018 5/2018 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 13.07.2022 13/2022 MM4A
 
PP 5041-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.10.2014 116,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.10.2014 53,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 26.01.2018 73,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5041-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 15.05.2018 148,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 30.08.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 19.08.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 31.08.2020 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5041-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 05.09.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 05.09.2014 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 05.09.2014 Typ Doručené
Opis 05.09.2014 Typ Doručené
Patentové nároky 05.09.2014 Typ Doručené
Výkresy 05.09.2014 Typ Doručené
Plná moc 18.09.2014 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 29.09.2014 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.10.2014 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.10.2014 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 20.01.2016 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 20.01.2016 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2016 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 04.01.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.02.2017 Typ Doručené
správa o rešerši 13.10.2017 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 13.10.2017 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 13.10.2017 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 04.12.2017 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 29.01.2018 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 21.02.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 25.04.2018 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 18.10.2019 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.12.2019 Typ Odoslané
PP 5041-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 02.01.2017 Kováčik Štefan, Ing. Patentová a známková kancelária, Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2019 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku