Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5040-2009
(11)  Číslo patentu  288042 
(21)  Číslo prihlášky  5040-2009 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.05.2009 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  04.02.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.12.2010 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  30.01.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F01B 3/00  F02B 75/26   
(54)  Názov  Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak v piestovom stroji s premenlivým zdvihovým objemom a/alebo kompresným pomerom 
(57)  Anotácia  Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak v piestovom stroji s premenlivým zdvihovým objemom a/alebo kompresným pomerom pozostávajúceho z výkyvného pákového usporiadania alebo výkyvnej dosky, kde ojnice piestov sú obojstranne uložené v piestových guľových kĺboch a guľových kĺboch výkyvného pákového usporiadania alebo výkyvnej dosky, je založený na tom, že vo výkyvnom mechanizme (1) umiestnenom v prvom posuvnom uložení (10) na valcoch alebo skrini (2) stroja je z jednej strany šikmo uložené výkyvné pákové usporiadanie alebo výkyvná doska (3), ktorá je z druhej strany uložená v excentricky umiestnenom šikmom otočnom uložení (4), pričom buď prvý šikmý otočný čap (13) zapadajúci do otočného uloženia (4) je vybavený ramenom (5) a toto rameno (5) je na druhom konci vybavené druhým posuvným vertikálnym čapom (14) zapadajúcim do druhého posuvného uloženia (11) na vstupnom alebo výstupnom hriadeli (12), alebo prvý šikmý otočný čap (13) zapadajúci do otočného uloženia (4) je uložený v treťom posuvnom uložení (15) na horizontálnom ramene alebo horizontálnej doske (16) vstupného alebo výstupného hriadeľa (12), alebo prvý šikmý otočný čap (13) zapadajúci do otočného uloženia (4) je prostredníctvom otočného kĺbu spojený s druhým šikmým čapom (5), ktorý je uložený v posuvnom uložení (11) a otočným kĺbom spojený so vstupným alebo výstupným hriadeľom (12); pričom výkyvný mechanizmus (1) umiestnený na valcoch alebo skrini (2) stroja má os posuvu rovnobežnú s osou vstupného alebo výstupného hriadeľa (12). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mikita Miroslav, Ing.; Palackého 25/1, 036 08 Martin; SK;
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK;
CEIT, s.r.o.; Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mikita Miroslav, Ing.; Palackého 25/1, 036 08 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kováčik Štefan, Ing.; Jasovská 13, 851 07 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  26.05.2014 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.05.2014 
   Maximálna platnosť do  26.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 07.12.2010 12/2010 BA9A
2 Udelené patenty 04.02.2013 02/2013 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.02.2015 02/2015 MM4A
 
PP 5040-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 14.01.2013 4 148,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 24.05.2013 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5040-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.05.2009 Typ Doručené
1a Opis 26.05.2009 Typ Doručené
1b Patentové nároky 26.05.2009 Typ Doručené
1c Anotácia 26.05.2009 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 26.05.2009 Typ Doručené
1e Výkresy 26.05.2009 Typ Doručené
1f Plná moc 26.05.2009 Typ Doručené
1g Prehlásenie pôvodcu/ov 26.05.2009 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.06.2009 Typ Platba
3 záznam o vykonaní predbežného prieskum 17.09.2010 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PP 17.09.2010 Typ Interné listy
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.03.2012 Typ Platba
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.03.2012 Typ Doručené
7 správa o rešerši 26.10.2012 Typ Interné listy
8 záznam o vykonaní úplného prieskumu 26.10.2012 Typ Interné listy
9 pokyn na udelenie 26.10.2012 Typ Interné listy
10 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 16.11.2012 Typ Odoslané
11 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.12.2012 Typ Platba
12 rozhodnutie o udelení patentu 20.12.2012 Typ Odoslané
13 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 30.01.2013 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2016 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 22.02.2017 Typ Odoslané
PP 5040-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku