Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5038-2013
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  5038-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.12.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2015 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/70  C12P 21/02  C07K 14/435  A61K 31/00  A61P 5/06   
(54)  Názov  Spôsob produkcie rozpustného ľudského rekombinantného rastového hormónu 
(57)  Anotácia  Vynález sa týka spôsobu produkcie rozpustného ľudského rekombinantného rastového hormónu, ktorého polypetidová sekvencia obsahuje tioredoxín ako fúzny partner, 6 histidinových zvyškov pre účinnú purifikáciu, enterokinázové štiepne miesto a ľudský rastový hormón, izoforma 1 s 191 aminokyselinami alebo ľudský rastový hormón, izoforma 2 s 177 aminokyselinami ako prostriedku na získavanie cieľového proteínu s terapeutickými vlastnosťami. Takto dizajnovaný polypeptid ďalej obsahuje enterokinázové miesto medzi sekvenciou ľudského rastového hormónu a sekvenciou tioredoxínu a histidínovú kotvu, ktorá je situovaná pred sekvenciou, ktorá je rozoznávaná enterokinázou. Vynález sa ďalej týka popísaného polypeptidu produkovaného prostredníctvom baktérie E. coli v rozpustnej forme. Vynález sa tiež týka opísaného polypeptidu, ktorý je produkovaný v bunkách E. coli v rozpustnej forme prostredníctvom polynukleotidového reťazca prípadne vektora, ktorý obsahuje čítací rámec kódujúci opísaný polypeptid. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Krahulec Ján, RNDr., PhD.; Krivec 2539, 962 05 Hriňová; SK;
Levarski Zdenko, Mgr.; Saratovská 3, 841 02 Bratislava; SK;
Stuchlík Stanislav, doc. RNDr., CSc.; Astrová 16, 821 01 Bratislava; SK;
Turňa Ján, prof. RNDr., CSc.; Ševčenkova 18, 851 01 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Juran Svetozár, JUDr., ANIMUS Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.07.2015 07/2015 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach 02.12.2019 12/2019 FB9A
 
PP 5038-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5038-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 17.12.2013 Typ Doručené
1a Opis 17.12.2013 Typ Doručené
1b Patentové nároky 17.12.2013 Typ Doručené
1c Anotácia 17.12.2013 Typ Doručené
1d Plná moc 17.12.2013 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis spoluprihlasovateľa 15.01.2014 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 20.01.2014 Typ Odoslané
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.01.2014 Typ Platba
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.01.2014 Typ Platba
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.02.2014 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku 13.03.2014 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis spoluprihlasovateľa 22.04.2014 Typ Doručené
9 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku) 12.05.2014 Typ Odoslané
10 vyžiadanie poplatku 27.05.2014 Typ Odoslané
11 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2014 Typ Platba
12 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 04.07.2014 Typ Odoslané
13 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.08.2014 Typ Doručené
14 Doplnenie materiálov 22.08.2014 Typ Doručené
15 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 17.09.2014 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 17.10.2014 Typ Doručené
16a Doplnenie materiálov 17.10.2014 Typ Doručené
17 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 11.11.2014 Typ Odoslané
18 výzva na predloženie plnej moci 14.11.2014 Typ Odoslané
19 Odpoveď na správu úradu 30.12.2014 Typ Doručené
19a Plná moc 30.12.2014 Typ Doručené
20 záznam o vykonaní predbežného prieskum 13.04.2015 Typ Interné listy
21 pokyn na zverejnenie PP 16.04.2015 Typ Interné listy
22 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 19.08.2016 Typ Odoslané
23 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.11.2016 Typ Doručené
24 oznámenie o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty 14.11.2016 Typ Odoslané
25 Žiadosť o pokračovanie v konaní 14.12.2016 Typ Doručené
25a Opis 14.12.2016 Typ Doručené
25b Patentové nároky 14.12.2016 Typ Doručené
25c Anotácia 14.12.2016 Typ Doručené
26 40 Poplatok za pokračovanie v konaní 11.01.2017 Typ Platba
27 rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty 17.03.2017 Typ Odoslané
28 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní o PP 17.03.2017 Typ Odoslané
29 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 20.02.2018 Typ Odoslané
30 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.04.2018 Typ Doručené
31 Odpoveď na správu úradu 26.06.2018 Typ Doručené
31a Opis 26.06.2018 Typ Doručené
32 Odpoveď na správu úradu 24.07.2018 Typ Doručené
32a Opis 24.07.2018 Typ Doručené
32b Patentové nároky 24.07.2018 Typ Doručené
32c Príloha inde neuvedená 24.07.2018 Typ Doručené
32d Anotácia 24.07.2018 Typ Doručené
33 úprava prihlášky idúcej nad rámec jej pôvodného podania 26.04.2019 Typ Odoslané
34 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.05.2019 Typ Doručené
35 záznam o vykonaní úplného prieskumu 13.09.2019 Typ Interné listy
36 rozhodnutie o zastavení konania - § 44 ods. 2 23.09.2019 Typ Odoslané
37 Žiadosť o pokračovanie v konaní 21.11.2019 Typ Doručené
37a Opis 21.11.2019 Typ Doručené
37b Sprievodný list 21.11.2019 Typ Doručené
37c Sprievodný list 21.11.2019 Typ Doručené
38 40 Poplatok za pokračovanie v konaní 25.11.2019 Typ Platba
39 Žiadosť o pokračovanie v konaní 25.11.2019 Typ Doručené
39a Opis 25.11.2019 Typ Doručené
39b Patentové nároky 25.11.2019 Typ Doručené
39c Anotácia 25.11.2019 Typ Doručené
39d Príloha inde neuvedená 25.11.2019 Typ Doručené
40 oznámenie o zamietnutí žiadosti o pokračovanie v konaní 11.12.2019 Typ Odoslané
41 rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o pokračovanie v konaní o PP 03.02.2020 Typ Odoslané
PP 5038-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 10.11.2014 Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum vedecko-technických informácií SR
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku