Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5028-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  5028-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.10.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 489/08  A61K 31/485   
(54)  Názov  Spôsob izolácie a čistenia naltrexónu 
(57)  Anotácia  Vynález opisuje spôsob čistenia naltrexónovej bázy zo zahustenej reakčnej zmesi a/alebo zmesí obsahujúcich naltrexón v prítomnosti iných organických alebo anorganických látok trituráciou a/alebo extrakciou a kryštalizáciou z cyklopentylmetyléteru (CPME), prípadne zmesi cyplopentylmetyléteru a organického rozpúšťadla. Týmto spôsobom sa získa naltrexón s vysokou kvalitou (čistoty a obsahu) s možným použitím v parenterálnej liekovej forme. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saneca Pharmaceuticals a.s.; Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kavala Miroslav, Ing., PhD.; Moyzesova 1009/15, 920 41 Leopoldov; SK;
Vandák Dušan, Ing.; Cpinova 1715/14, 900 01 Modra; SK;
Palík Miroslav, Ing., PhD.; Hradská 20075/36D, 821 07 Bratislava 214; SK;
Gašpar Ján, Mgr., PhD.; Nejedlého 1919/16, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK;
Hercek Richard, Mgr., PhD.; Michalská 7, 920 01 Hlohovec; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2017/000008 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.05.2018 05/2018 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach 04.02.2020 02/2020 FB9A
 
PP 5028-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5028-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.10.2016 Typ Doručené
1a Opis 11.10.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 11.10.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 11.10.2016 Typ Doručené
1d Plná moc 11.10.2016 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.10.2016 Typ Platba
3 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 24.10.2016 Typ Doručené
4 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 27.10.2016 Typ Platba
5 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 27.10.2016 Typ Platba
6 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 08.11.2016 Typ Odoslané
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.02.2018 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP 12.02.2018 Typ Interné listy
9 rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 08.11.2019 Typ Odoslané
PP 5028-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku