Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 5027-2015
(11)  Patent Number  288739 
(21)  Application Number  5027-2015 
(22)  Application Date  24.06.2015 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  03.03.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.01.2017 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  22.01.2020 
(51)  International Patent Classification  B22D 27/02  B22D 11/10  B22D 11/01  B22D 11/00   
(54)  Title  Spôsob horizontálneho kontinuálneho liatia kovov a sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora 
(57)  Abstract  Opisuje sa spôsob, pri ktorom sa kontizliatok pôsobením elektromagnetických síl medzi horným a spodným induktorom tvaruje a levituje vo vzdialenosti oddialenia 2 až 6 mm medzi spodným induktorom a spodnou perifériou kontinuálne liateho pásu kovu. Sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora pozostáva zo zloženého spodného induktora (1) a zloženého horného induktora (2). Zložený spodný induktor (1) je tvorený hlavným spodným induktorom (1.1) a aspoň jedným dolným pomocným induktorom (1.2). Zložený horný induktor (2) je tvorený hlavným horným induktorom (2.1) a aspoň jedným horným pomocným induktorom (2.2). Hlavný spodný induktor (1.1) a hlavný horný induktor (2.1) sú k sebe orientované plochými horizontálnymi základňami. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Pokusová Marcela, doc. Ing., CSc.; Na Barine 9, 841 03 Bratislava; SK;
Murgaš Marián, Prof. Ing., CSc.; Hviezdoslavova 67, 900 31 Stupava; SK;
Tehlár Pavol, PhDr. Ing., PhD.; Školská 14, 911 05 Trenčín; SK 
(72)  Inventor(s)  Pokusová Marcela, doc. Ing., CSc.; Na Barine 9, 841 03 Bratislava; SK;
Murgaš Marián, Prof. Ing., CSc.; Hviezdoslavova 67, 900 31 Stupava; SK;
Tehlár Pavol, PhDr. Ing., PhD.; Školská 14, 911 05 Trenčín; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  24.06.2020 
   Patent in Force maximum until  24.06.2035 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.01.2017 01/2017 BA9A
2 Udelené patenty 03.03.2020 03/2020 FG4A
 
PP 5027-2015
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 13.01.2020 5 248,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 5027-2015
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 24.06.2015 Type Delivered
1a Opis 24.06.2015 Type Delivered
1b Patentové nároky 24.06.2015 Type Delivered
1c Anotácia 24.06.2015 Type Delivered
1d Výkresy 24.06.2015 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 24.06.2015 Type Delivered
1f Plná moc 24.06.2015 Type Delivered
2 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.07.2015 Type Payment
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 05.04.2016 Type Delivered
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.04.2016 Type Payment
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 18.10.2016 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie PP 18.10.2016 Type Internal Letter
7 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2016 Type Delivered
8 oznámenie o zápise zmeny 03.01.2017 Type Sent document
9 správa o rešerši 04.04.2019 Type Internal Letter
10 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 08.04.2019 Type Sent document
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.05.2019 Type Delivered
12 Odpoveď na správu úradu 07.08.2019 Type Delivered
12a Patentové nároky 07.08.2019 Type Delivered
13 Výpoveď plnej moci 18.09.2019 Type Delivered
14 všeobecný referátnik 25.09.2019 Type Sent document
15 záznam o vykonaní úplného prieskumu 08.11.2019 Type Internal Letter
16 pokyn na udelenie 08.11.2019 Type Internal Letter
17 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 27.11.2019 Type Sent document
18 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 10.12.2019 Type Payment
19 rozhodnutie o udelení patentu 12.12.2019 Type Sent document
20 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 10.02.2020 Type Sent document
PP 5027-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 02.01.2017 Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 25.09.2019 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku