Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5027-2015
(11)  Číslo patentu  288739 
(21)  Číslo prihlášky  5027-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.06.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.03.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.01.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  22.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 27/02  B22D 11/10  B22D 11/01  B22D 11/00   
(54)  Názov  Spôsob horizontálneho kontinuálneho liatia kovov a sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora 
(57)  Anotácia  Opisuje sa spôsob, pri ktorom sa kontizliatok pôsobením elektromagnetických síl medzi horným a spodným induktorom tvaruje a levituje vo vzdialenosti oddialenia 2 až 6 mm medzi spodným induktorom a spodnou perifériou kontinuálne liateho pásu kovu. Sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora pozostáva zo zloženého spodného induktora (1) a zloženého horného induktora (2). Zložený spodný induktor (1) je tvorený hlavným spodným induktorom (1.1) a aspoň jedným dolným pomocným induktorom (1.2). Zložený horný induktor (2) je tvorený hlavným horným induktorom (2.1) a aspoň jedným horným pomocným induktorom (2.2). Hlavný spodný induktor (1.1) a hlavný horný induktor (2.1) sú k sebe orientované plochými horizontálnymi základňami. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pokusová Marcela, doc. Ing., CSc.; Na Barine 9, 841 03 Bratislava; SK;
Murgaš Marián, Prof. Ing., CSc.; Hviezdoslavova 67, 900 31 Stupava; SK;
Tehlár Pavol, PhDr. Ing., PhD.; Školská 14, 911 05 Trenčín; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pokusová Marcela, doc. Ing., CSc.; Na Barine 9, 841 03 Bratislava; SK;
Murgaš Marián, Prof. Ing., CSc.; Hviezdoslavova 67, 900 31 Stupava; SK;
Tehlár Pavol, PhDr. Ing., PhD.; Školská 14, 911 05 Trenčín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  24.06.2020 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.06.2020 
   Maximálna platnosť do  24.06.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.01.2017 01/2017 BA9A
2 Udelené patenty 03.03.2020 03/2020 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 10.02.2021 03/2021 MM4A
 
PP 5027-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 13.01.2020 5 248,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5027-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 24.06.2015 Typ Doručené
1a Opis 24.06.2015 Typ Doručené
1b Patentové nároky 24.06.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 24.06.2015 Typ Doručené
1d Výkresy 24.06.2015 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 24.06.2015 Typ Doručené
1f Plná moc 24.06.2015 Typ Doručené
2 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.07.2015 Typ Platba
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 05.04.2016 Typ Doručené
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.04.2016 Typ Platba
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 18.10.2016 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PP 18.10.2016 Typ Interné listy
7 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2016 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise zmeny 03.01.2017 Typ Odoslané
9 správa o rešerši 04.04.2019 Typ Interné listy
10 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 08.04.2019 Typ Odoslané
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.05.2019 Typ Doručené
12 Odpoveď na správu úradu 07.08.2019 Typ Doručené
12a Patentové nároky 07.08.2019 Typ Doručené
13 Výpoveď plnej moci 18.09.2019 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 25.09.2019 Typ Odoslané
15 záznam o vykonaní úplného prieskumu 08.11.2019 Typ Interné listy
16 pokyn na udelenie 08.11.2019 Typ Interné listy
17 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 27.11.2019 Typ Odoslané
18 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 10.12.2019 Typ Platba
19 rozhodnutie o udelení patentu 12.12.2019 Typ Odoslané
20 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 10.02.2020 Typ Odoslané
PP 5027-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 02.01.2017 Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 25.09.2019 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku