Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5024-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  5024-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.09.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 17/00  G06Q 90/00   
(54)  Názov  Systémové zapojenie na spracovanie dát a sprístupnenie spracovaných dát na hardvérových prostriedkoch používateľa 
(57)  Anotácia  Systémové zapojenie na spracovanie a sprístupnenie spracovaných dát na hardvérových prostriedkoch používateľa pozostáva z navzájom prepojených hardvérových prostriedkov (1) používateľa, prevádzkového servera (2) a komunikačných hardvérových prostriedkov (3) banky. Výpočtovo-komunikačný blok (4) hardvérových prostriedkov (1) používateľa je prepojený s požiadavkovým blokom (5) prevádzkového servera (2). Za požiadavkový blok (5) prevádzkového servera (2) je zaradená overovacia databáza (8) s prvým výstupom (13) potvrdeného vlastníctva práv na blok (11) potvrdenia/generovania dešifrovacieho kľúča prevádzkového servera (2) a druhým výstupom (14) čiastočných alebo žiadnych práv na kalkulačný blok (6) prevádzkového servera (2). Kalkulačný blok (6) prevádzkového servera (2) je prepojený so spracovateľským blokom (7) hardvérových prostriedkov (1) používateľa a s hardvérovými prostriedkami (3) banky. Spracovateľský blok (7) hardvérových prostriedkov (1) používateľa je prepojený s platobným blokom (9) hardvérových prostriedkov (1) používateľa, ktorý je prepojený s hardvérovými prostriedkami (3) banky. Hardvérové prostriedky (3) banky sú prepojené so spracovateľským blokom (10) prevádzkového servera (2), ktorý je prepojený s blokom (11) potvrdenia/generovania dešifrovacieho kľúča prevádzkového servera (2). Blok (11) potvrdenia/generovania dešifrovacieho kľúča prevádzkového servera (2) je prepojený s databázou (12) výsledkov hardvérových prostriedkov (1) používateľa. Blok (11) potvrdenia/generovania dešifrovacieho kľúča prevádzkového servera (2) je prepojený s overovaciou databázou (8). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bujňák Tomáš, RNDr.; Javorová 1118/9, 900 23 Viničné; SK;
Jančošek Michal, RNDr.; Pestovateľská, 900 44 Tomášov; SK;
Bujňák Martin, RNDr.; Bzovícka 3173/24, 851 07 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bujňák Tomáš, RNDr.; Javorová 1118/9, 900 23 Viničné; SK;
Jančošek Michal, RNDr.; Pestovateľská, 900 44 Tomášov; SK;
Bujňák Martin, RNDr.; Bzovícka 3173/24, 851 07 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2017/050007 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2018 09/2018 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach 14.04.2021 07/2021 FB9A
 
PP 5024-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5024-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 12.09.2016 Typ Doručené
1a Opis 12.09.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 12.09.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 12.09.2016 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 12.09.2016 Typ Doručené
1e Výkresy 12.09.2016 Typ Doručené
1f Plná moc 12.09.2016 Typ Doručené
2 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.09.2016 Typ Platba
3 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zápise zmeny 03.01.2017 Typ Odoslané
6 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.09.2017 Typ Platba
7 vnútrospisový list 22.09.2017 Typ Interné listy
8 Žiadosť inde neuvedená 16.10.2017 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 16.10.2017 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 18.10.2017 Typ Odoslané
10 správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 31.10.2017 Typ Odoslané
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.01.2018 Typ Doručené
12 Odpoveď na správu úradu 16.02.2018 Typ Doručené
12a Opis 16.02.2018 Typ Doručené
12b Výkresy 16.02.2018 Typ Doručené
12c Anotácia 16.02.2018 Typ Doručené
12d Obrázok k anotácii 16.02.2018 Typ Doručené
13 záznam o vykonaní predbežného prieskum 23.02.2018 Typ Interné listy
14 pokyn na zverejnenie PP 26.02.2018 Typ Interné listy
16 správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 01.03.2018 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 19.04.2018 Typ Doručené
18 Odpoveď na správu úradu 19.04.2018 Typ Doručené
19 Odpoveď na správu úradu 19.04.2018 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 29.06.2018 Typ Odoslané
21 záznam o vykonaní predbežného prieskum 28.06.2018 Typ Interné listy
22 pokyn na zverejnenie PP 28.06.2018 Typ Interné listy
23 Výpoveď plnej moci 04.09.2019 Typ Doručené
24 všeobecný referátnik 11.09.2019 Typ Odoslané
25 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 07.09.2020 Typ Odoslané
26 rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 17.02.2021 Typ Odoslané
28 rozhodnutie o určení splnomocnenca na doručovanie 17.02.2021 Typ Odoslané
PP 5024-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 02.01.2017 Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.09.2019 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku