Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5022-2015
(11)  Číslo patentu  288712 
(21)  Číslo prihlášky  5022-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.06.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  05.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.05.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  10.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B30B 11/22  B30B 11/24  B30B 9/12  B30B 9/26   
(54)  Názov  Zhutňovací stroj s rotujúcim bubnom a nehybným tŕňom 
(57)  Anotácia  Zhutňovací stroj pozostáva z valcového alebo kužeľového bubna (1) s otočným uložením v jeho axiálnej osi, na vnútornom plášti ktorého je pevne prichytená otvorená ortogonálna alebo klinogonálna skrutkovica (2) s konštantným alebo progresívnym stúpaním. V osi valcového alebo kužeľového bubna (1) je o rám (3) pevne prichytený valcový alebo kužeľový tŕň (4). Bubon (1) je hnacím ústrojenstvom (5) prepojený s pohonnou jednotkou (6) priamo alebo cez prevodovku. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD.; Tulipánova 12, 841 02 Bratislava; SK;
Štefanka Marek, Ing.; Košariská 1596/88, Dunajská Lužná;
Ondruška Juraj, Ing., PhD.; Šancová 39, 831 04 Bratislava; SK;
Križan Peter, doc. Ing., PhD.; Fialková 73, 900 42 Dunajská Lužná; SK;
Matúš Miloš, Ing., PhD.; Lipnická 50, 900 42 Dunajská Lužná; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD.; Tulipánova 12, 841 02 Bratislava; SK;
Štefanka Marek, Ing.; Košariská 1596/88, Dunajská Lužná;
Ondruška Juraj, Ing., PhD.; Šancová 39, 831 04 Bratislava; SK;
Križan Peter, doc. Ing., PhD.; Fialková 73, 900 42 Dunajská Lužná; SK;
Matúš Miloš, Ing., PhD.; Lipnická 50, 900 42 Dunajská Lužná; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  08.06.2020 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.06.2020 
   Maximálna platnosť do  08.06.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.05.2017 5/2017 BA9A
2 Udelené patenty 05.11.2019 11/2019 FG4A
3 Zmeny adries 03.08.2020 8/2020 TE4A
4 Zmeny adries 03.08.2020 8/2020 TE4A
5 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 10.02.2021 3/2021 MM4A
 
PP 5022-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.06.2015 53,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.12.2016 27,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 31.03.2017 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.08.2019 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5022-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 30.09.2019 248,00 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5022-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 08.06.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 08.06.2015 Typ Doručené
Opis 08.06.2015 Typ Doručené
Patentové nároky 08.06.2015 Typ Doručené
Výkresy 08.06.2015 Typ Doručené
Plná moc 19.06.2015 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 02.07.2015 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 19.09.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 25.10.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.11.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 22.11.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 22.11.2016 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2016 Typ Platba
všeobecný referátnik 13.12.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2016 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 19.12.2016 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 16.02.2017 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 17.02.2017 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 17.02.2017 Typ Interné listy
rozhodnutie o zastavení konania - § 9 zákona č. 145/1995 Z. z. 31.03.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.04.2017 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.04.2017 Typ Platba
pokyn na udelenie 28.05.2019 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 10.07.2019 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.08.2019 Typ Platba
Výpoveď plnej moci 02.09.2019 Typ Doručené
rozhodnutie o udelení patentu 04.09.2019 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 23.09.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 18.10.2019 Typ Odoslané
opätovne odoslaný list 15.11.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 16.06.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 08.07.2020 Typ Odoslané
PP 5022-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 07.07.2020 Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD. Ondruška Juraj, Ing., PhD.
Ondruška Juraj, Ing., PhD. Matúš Miloš, Ing., PhD.
Križan Peter, doc. Ing., PhD. Štefanka Marek, Ing.
Matúš Miloš, Ing., PhD. Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD.
Štefanka Marek, Ing., PhD. Križan Peter, doc. Ing., PhD.
2 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 16.02.2017 Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
3 Prevod prihlasovatela 16.02.2017 Štefanka Marek, Ing. Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD.
Matúš Miloš, Ing., PhD. Štefanka Marek, Ing.
Križan Peter, doc. Ing., PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD. Križan Peter, doc. Ing., PhD.
Ondruška Juraj, Ing., PhD. Matúš Miloš, Ing., PhD.
Ondruška Juraj, Ing., PhD.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.07.2020 Štefanka Marek, Ing., PhD. Štefanka Marek, Ing.
Ondruška Juraj, Ing., PhD. Križan Peter, doc. Ing., PhD.
Matúš Miloš, Ing., PhD. Matúš Miloš, Ing., PhD.
Križan Peter, doc. Ing., PhD. Ondruška Juraj, Ing., PhD.
Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD. Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD.
Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku