Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5019-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  5019-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.07.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.02.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C30B 15/26  C30B 29/20  C30B 17/00  G01F 23/26   
(54)  Názov  Spôsob detekcie polohy kryštalizačného frontu monokryštálov zafíru a detekčné zariadenie 
(57)  Anotácia  Spôsob detekcie polohy kryštalizačného frontu monokryštálov zafíru je založený na tom, že poloha kryštalizačného frontu monokryštálu zafíru sa detekuje meraním času odrazu vyslaného laserového impulzu cez molybdénovú trubicu (6) od kryštalického frontu monokryštálu zafíru na rozhraní tavenina-kryštál v horizontálnej rovine na úrovni zárodku monokryštálu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CEIT, a.s.; Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hoč Michal, Ing.; Puškinova 2188/18 , 010 01 Žilina; SK;
Kajan Juraj, Ing.; Husitská 1325/27 , 957 04 Bánovce nad Bebravou; SK;
Tarjányi Norbert, doc. Ing., PhD.; Lichardova 26, 010 01 Žilina; SK;
Medvedcký Štefan, prof. Ing., PhD.; Limbová 21, 010 07 Žilina; SK;
Mikita Miroslav, Ing.; Palackého 25 , 036 08 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.02.2018 02/2018 BA9A
2 Zmeny mien 04.06.2019 06/2019 HC9A
3 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 04.06.2019 06/2019 GB9A
 
PP 5019-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5019-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 13.07.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 13.07.2016 Typ Doručené
1b Opis 13.07.2016 Typ Doručené
1c Patentové nároky 13.07.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 13.07.2016 Typ Doručené
1e Anotácia 13.07.2016 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 13.07.2016 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 28.07.2016 Typ Platba
3 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zápise zmeny 03.01.2017 Typ Odoslané
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 03.11.2017 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PP 03.11.2017 Typ Interné listy
7 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 04.04.2019 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 04.04.2019 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis prevodu 04.04.2019 Typ Doručené
9a Plná moc 04.04.2019 Typ Doručené
9b Doklad o prevode 04.04.2019 Typ Doručené
9c Výpis z obchodného registra 04.04.2019 Typ Doručené
10 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 04.04.2019 Typ Doručené
11 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.04.2019 Typ Platba
12 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.05.2019 Typ Platba
13 oznámenie o zápise zmeny 17.05.2019 Typ Odoslané
14 Výpoveď plnej moci 05.11.2019 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 08.11.2019 Typ Odoslané
PP 5019-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 02.01.2017 Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.05.2019 Cemetec, s.r.o. CEIT Materials Engineering, s.r.o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.05.2019 Cemetec, s.r.o. v lividácii Cemetec, s.r.o.
4 Prevod prihlasovatela 16.05.2019 CEIT, a.s. Cemetec, s.r.o. v lividácii
5 Zápis alebo zmena zástupcu 07.11.2019 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku