Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5014-2013
(11)  Číslo patentu  288458 
(21)  Číslo prihlášky  5014-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.04.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.11.2014 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  30.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 35/08   
(54)  Názov  Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok 
(57)  Anotácia  Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok, pozostávajúce z hydraulického valca s hydraulickými členmi je ďalej riešené tak, že pojazdový vozík (2) a horné ťahadlo (9) vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok, sú navzájom spojené hydraulickým valcom (10) pojazdového vozíka s dvomi piestnymi tyčami, pričom plniace otvory hydraulického valca (10) pojazdového vozíka sú navzájom prepojené dvoma paralelnými vetvami hydraulického rozvodu. V jednej vetve hydraulického rozvodu je zapojený prvý jednosmerný hydraulický ventil (11) a v druhej vetve hydraulického rozvodu je zapojený druhý jednosmerný hydraulický ventil (12) alebo prepúšťací hydraulický ventil (13). Na plniaci otvor hydraulického valca (10) na strane pojazdového vozíka (2) je napojená jedna plniaca nádoba (14) hydraulickej kvapaliny. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sapietová Alžbeta, doc. Ing., PhD.; Kalinčiaková 232, 013 02 Gbeľany; SK;
Závodný Pavel, Ing.; Lichardova 10, 010 01 Žilina; SK;
Sága Milan, prof. Dr. Ing.; Smreková 3099/30, 010 07 Žilina; SK;
Sapieta Milan, Ing., PhD.; Kalinčiakova 232/4, 013 02 Gbeľany; SK;
Hyben Bohuslav; Pri Váhu 321, 032 61 Važec; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  30.04.2020 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.04.2020 
   Maximálna platnosť do  30.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.11.2014 11/2014 BA9A
2 Udelené patenty 01.03.2017 03/2017 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 13.01.2021 01/2021 MM4A
 
PP 5014-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 25.01.2017 5 248,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 02.03.2018 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 31.01.2019 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5014-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.04.2013 Typ Doručené
1a Opis 30.04.2013 Typ Doručené
1b Patentové nároky 30.04.2013 Typ Doručené
1c Anotácia 30.04.2013 Typ Doručené
1d Výkresy 30.04.2013 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 30.04.2013 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 06.05.2013 Typ Platba
3 Plná moc 13.05.2013 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 06.08.2014 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PP 06.08.2014 Typ Interné listy
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.11.2014 Typ Doručené
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.11.2014 Typ Platba
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 01.12.2014 Typ Platba
9 Žiadosť o vrátenie poplatku 18.05.2015 Typ Doručené
10 rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 28.05.2015 Typ Odoslané
11 vnútrospisový list 09.06.2015 Typ Interné listy
12 správa o rešerši 07.10.2016 Typ Interné listy
13 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 07.10.2016 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 27.10.2016 Typ Doručené
14a Plná moc 27.10.2016 Typ Doručené
14b Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.10.2016 Typ Doručené
15 záznam o vykonaní úplného prieskumu 04.11.2016 Typ Interné listy
16 pokyn na udelenie 04.11.2016 Typ Interné listy
17 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 18.11.2016 Typ Odoslané
18 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.12.2016 Typ Platba
19 rozhodnutie o udelení patentu 23.12.2016 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2016 Typ Doručené
21 oznámenie o zápise zmeny 10.01.2017 Typ Odoslané
22 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 06.03.2017 Typ Odoslané
23 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
23a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
24 všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
PP 5014-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 09.01.2017 Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku