Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50087-2015
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50087-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.12.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.07.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01Q 1/00  H04B 5/00   
(54)  Názov  NFC anténová sústava a spôsob zmeny hĺbky modulácie 
(57)  Anotácia  NFC anténová sústava má aspoň jeden pár solenoidových vinutí (1), ktoré sú umiestnené v jednej rovine a majú zhodnú os (3). Solenoidové vinutia (1) sú zapojené na budenie a sú orientované tak, aby ich magnetické polia boli opačné. Stredy solenoidových vinutí (1) sú od seba vzdialené aspoň dvojnásobok ich dĺžky, zvyčajne sú vzdialené 35 až 45 mm, pri dĺžke solenoidových vinutí (1) v rozsahu 5 až 20 mm. Vo výhodnom usporiadaní má každé solenoidové vinutie (1) vlastný samostatne ovládaný budiaci prvok (4), pričom budiace prvky (4) majú prepojený modulačný vstup a majú zhodnú budiacu frekvenciu. Koncové stupne budiaceho prvku (4) sú samostatne riadené pomocou riadiacich vstupov na vypínanie alebo zapínanie koncových stupňov, čím sa umožní jednoducho meniť hĺbku modulácie. Pri jednom páre solenoidových vinutí (1) je zmena nastaviteľná v rozsahu od 25 % do 100 % s krokom 25 %. Podstatnou výhodou je zmenšenie plochy potrebnej na umiestnenie NFC antény na nosiči, najmä na PCB doske mobilného telefónu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Logomotion, s. r. o.; Winterova 15, 921 01 Piešťany; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hubinák Emil, JUDr.; Beethovenova 4, 921 01 Piešťany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.07.2017 07/2017 BA9A
 
PP 50087-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50087-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.12.2015 Typ Doručené
1a Opis 18.12.2015 Typ Doručené
1b Patentové nároky 18.12.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 18.12.2015 Typ Doručené
1d Výkresy 18.12.2015 Typ Doručené
1e Plná moc 18.12.2015 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 08.01.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.01.2016 Typ Platba
4 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.12.2016 Typ Doručené
5 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 10.01.2017 Typ Odoslané
6 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.02.2017 Typ Platba
7 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 22.02.2017 Typ Odoslané
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 18.04.2017 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie PP 18.04.2017 Typ Interné listy
10 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.12.2018 Typ Doručené
10a Sprievodný list 06.12.2018 Typ Doručené
11 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 27.12.2018 Typ Platba
13 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 27.04.2021 Typ Odoslané
14 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.07.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 01.07.2021 Typ Doručené
15 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 09.07.2021 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 16.09.2021 Typ Doručené
16a Patentové nároky 16.09.2021 Typ Doručené
16b Sprievodný list 16.09.2021 Typ Doručené
18 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 15.10.2021 Typ Odoslané
PP 50087-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku