Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50082-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50082-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.12.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/00  E04B 7/00  G05D 15/00  G01L 1/00   
(54)  Názov  Adaptívny tensegrity modul v tvare zrezaného ihlana so štyrmi akčnými prvkami 
(57)  Anotácia  Adaptívny tensegrity modul v tvare zrezaného ihlana so štyrmi akčnými členmi pozostáva zo štyroch tlačených prútov, ktoré sú vytvorené ako akčné prvky (1). Tieto sú vzájomne prepojené pomocou dvanástich predpätých lanových prvkov v ôsmich kĺbových uzloch sústavy (5) a (6). Z úložných kĺbov (6) sú dva protiľahlé neposuvné a dva zvyšné sa môžu posúvať v obidvoch horizontálnych smeroch. Súčasťou lanových konštrukčných prvkov sú snímače (7) síl. Každý prvok sústavy je permanentne monitorovaný prostredníctvom snímačov (7) síl a riadiacej elektroniky (8), ktoré zaznamenávajú aktuálne hodnoty veličín v reálnom čase. Tieto sa vyhodnotia prostredníctvom počítačového systému (9). V prípade, že sily v lanách a prútoch stúpnu nad alebo klesnú pod požadovanú úroveň zadefinovaných kritérií spoľahlivosti, riadiaci softvér počítačového systému (9) stanoví príslušné veľkosti a smery pohybov akčných prvkov (1), aby sa dosiahlo také prerozdelenie síl v sústave, ktoré zaistí splnenie stanovených podmienok spoľahlivosti. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kmeť Stanislav, prof. Ing., CSc.; Mlynárska 13, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.08.2021 
   Maximálna platnosť do  21.12.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.07.2020 07/2020 BA9A
 
PP 50082-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50082-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.12.2018 Typ Doručené
1a Opis 21.12.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 21.12.2018 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 21.12.2018 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 21.12.2018 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 10.01.2019 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.01.2019 Typ Platba
5 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 29.01.2019 Typ Odoslané
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.02.2019 Typ Platba
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 12.03.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 20.03.2020 Typ Doručené
8a Opis 20.03.2020 Typ Doručené
8b Sprievodný list 20.03.2020 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.04.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie PP 14.04.2020 Typ Interné listy
11 správa o rešerši 15.02.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na udelenie 15.02.2021 Typ Interné listy
13 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 18.02.2021 Typ Odoslané
14 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 06.04.2021 Typ Platba
15 rozhodnutie o udelení patentu 07.04.2021 Typ Odoslané
PP 50082-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku