Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50082-2016
(11)  Číslo patentu  288764 
(21)  Číslo prihlášky  50082-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.12.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  15.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23H 3/00  B23H 9/02  C25F 3/00   
(54)  Názov  Spôsob rektifikácie reznej hrany nástroja a nástroj opracovaný týmto spôsobom 
(57)  Anotácia  Rezná hrana (2) nástroja (1) je ponorená v elektrolyte, nástroj (1) je pripojený na kladný pól zdroja jednosmerného prúdu a záporný pól tohto zdroja je pripojený k elektróde ponorenej v elektrolyte. Pri napätí prevyšujúcom 100 V okolo nástroja (1) vznikne paroplazmová obálka (4), v nej prebiehajú elektroplazmové výboje, ktoré odparujú kov z povrchu nástroja (1) a na reznej hrane (2) sa tým vytvorí zaoblenie (3). Pri nástroji (1) zo spekaného karbidu elektroplazmové výboje odstraňujú spojivo tvoriace matricu spekaného karbidu a následne sa karbidové zrná odplavujú elektrolytom. Elektrolytom je napríklad vodný roztok netoxických solí, postup je ekologický a veľmi produktívny, postačuje pôsobenie elektroplazmového výboja počas 10 až 150 sekúnd. Vďaka rektifikácii reznej hrany (2) sa dosahuje vysoká produktivita obrábania. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5 , 812 43 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vopát Tomáš, Ing., PhD.; Saleziánska 42, 917 01 Trnava 1; SK;
Podhorský Štefan, doc. Ing., CSc.; Čajkovského 31, 917 01 Trnava; SK;
Peterka Jozef, prof. Dr. Ing.; Adama Štrekára 53, 917 01 Trnava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty  PDF   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.12.2021 
   Maximálna platnosť do  06.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.07.2018 07/2018 BA9A
2 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 02.04.2019 04/2019 HH9A
3 Udelené patenty 01.07.2020 07/2020 FG4A
 
PP 50082-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 11.05.2020 4 148,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 01.12.2020 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50082-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.12.2016 Typ Doručené
1a Opis 06.12.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 06.12.2016 Typ Doručené
1c Výkresy 06.12.2016 Typ Doručené
1d Plná moc 06.12.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 13.12.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.12.2016 Typ Platba
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 19.03.2018 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PP 19.03.2018 Typ Interné listy
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.02.2019 Typ Platba
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.02.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 22.02.2019 Typ Doručené
7b Plná moc 22.02.2019 Typ Doručené
7c Plná moc 22.02.2019 Typ Doručené
7d Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.02.2019 Typ Doručené
9 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 06.08.2019 Typ Odoslané
10 výzva na doplnenie identifikátora osoby 06.08.2019 Typ Odoslané
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.10.2019 Typ Doručené
11a Sprievodný list 14.10.2019 Typ Doručené
12 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 17.10.2019 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 18.12.2019 Typ Doručené
13a Sprievodný list 18.12.2019 Typ Doručené
13b Opis 18.12.2019 Typ Doručené
14 záznam o vykonaní úplného prieskumu 13.02.2020 Typ Interné listy
15 pokyn na udelenie 13.02.2020 Typ Interné listy
16 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 25.02.2020 Typ Odoslané
17 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 13.03.2020 Typ Platba
18 rozhodnutie o udelení patentu 14.04.2020 Typ Odoslané
19 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 25.06.2020 Typ Odoslané
PP 50082-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku