Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50081-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50081-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.12.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06Q 40/00  H04W 12/00   
(54)  Názov  Systém na automatizované overovanie dát 
(57)  Anotácia  Systém na automatizované overovanie dát obsahuje: najmenej jeden lokálny zisťovaco-bezpečnostný modul (10) obsahujúci najmenej jeden zisťovací blok (11) na zisťovanie skutočných dát, spracovateľský blok (12) na automatické spracovanie zistených skutočných dát a bezpečnostný blok (13) na zabezpečenie spracovaných skutočných dát, centrálny modul (30) obsahujúci databázu (31) skutočných dát zistených lokálnymi zisťovaco-bezpečnostnými modulmi (10); modul (40) overovaných dát obsahujúci databázu (41) overovaných dát, ktoré majú byť overené, je prepojený na informačný systém tretích strán poskytujúci dáta do databázy (41) overovaných dát, ktoré majú byť overené; porovnávaco-vyhodnocovací modul (50) obsahujúci porovnávací blok (51), vyhodnocovací blok (52) a výstupný blok (53), ktorý je poskytovateľom výsledkov vyhodnotení. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MIIR, a. s.; Stará Vajnorská, 831 04 Bratislava 3; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rusňák Rastislav; Cintorínska, 049 21 Betliar; SK;
Kováčová Bečková Ina, Ing.; Bajkalská 9B, 831 03 Bratislava 3; SK;
Skalský Marian; Rulandská, 040 18 Košice 18; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.07.2019 07/2019 BA9A
 
PP 50081-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50081-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 22.12.2017 Typ Doručené
1a Opis 22.12.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.12.2017 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 08.01.2018 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 17.01.2018 Typ Platba
5 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 29.01.2018 Typ Odoslané
6 výzva na predloženie plnej moci 29.01.2018 Typ Odoslané
7 správa o nedostatkoch podania 29.01.2018 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 13.03.2018 Typ Doručené
8a Plná moc 13.03.2018 Typ Doručené
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.04.2018 Typ Doručené
9a Sprievodný list 05.04.2018 Typ Doručené
10 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.04.2018 Typ Platba
11 Žiadosť inde neuvedená 26.04.2018 Typ Doručené
12 Doplnenie materiálov 26.04.2018 Typ Doručené
12a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 26.04.2018 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 23.05.2018 Typ Odoslané
14 správa o rešerši 11.09.2018 Typ Interné listy
15 výsledok rešerše 14.09.2018 Typ Interné listy
16 oznámenie o výsledku rešerše 14.09.2018 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
17a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
17b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
18 záznam o vykonaní predbežného prieskum 05.04.2019 Typ Interné listy
19 pokyn na zverejnenie PP 05.04.2019 Typ Interné listy
20 Výpoveď plnej moci 21.09.2020 Typ Doručené
20a Sprievodný list 21.09.2020 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 22.09.2020 Typ Odoslané
22 správa o rešerši 03.06.2021 Typ Interné listy
23 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 03.06.2021 Typ Odoslané
24 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 07.06.2021 Typ Odoslané
25 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.08.2021 Typ Doručené
25a Sprievodný list 05.08.2021 Typ Doručené
25b Príloha inde neuvedená 05.08.2021 Typ Doručené
26 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 16.08.2021 Typ Odoslané
27 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 24.08.2021 Typ Odoslané
28 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 13.10.2021 Typ Doručené
28a Sprievodný list 13.10.2021 Typ Doručené
29 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 14.10.2021 Typ Odoslané
PP 50081-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.09.2020 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku