Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50079-2016
(11)  Číslo patentu  288749 
(21)  Číslo prihlášky  50079-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.11.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.06.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 14/34  C23C 14/38  C23C 14/00   
(54)  Názov  Spôsob prípravy manganitových La-Sr-Mn-O vrstiev s vysokou onsetovou teplotou prechodu do feromagnetického stavu 
(57)  Anotácia  Opisuje sa spôsob prípravy stabilných manganitových LSMO vrstiev s onsetovou teplotou prechodu do feromagnetického stavu, pri ktorom sa monokryštalické podložky vložia do vákuovej aparatúry, oprú sa o piecku vyhriatu na 800 °C a po dosiahnutí vákua 10-4 Pa sa následne do systému napustí kyslík na parciálny tlak asi 15 Pa a doplní argónom na celkový tlak 65 Pa. S využitím metódy vysokotlakového jednosmerného naprašovania sa pôsobí jednosmerným výbojom na naprašovací dvojpalcový LSMO terč chladený vodou, pričom ohrevom spôsobeným bombardovaním časticami z plazmy pri zavretej clone sa v terči potlačí feromagnetizmus za vzniku výrazného magnetrónového efektu na targete, ktorý je spojený s poklesom napätia a nárastom prúdu na magnetróne. Depozícia potom prebieha rýchlosťou cca 1,2 nm za minútu a po dosiahnutí hrúbky napr. 70 nm a po vypnutí výboja sa v tom istom vákuovom cykle napustí do systému kyslík na tlak 104 Pa a vzorka sa pri danej teplote a tlaku udržiava 1 hodinu. Nakoniec nasleduje postupné ochladenie na izbovú teplotu rýchlosťou 10 °C/min. Vynález má využitie v senzorike. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chromik Štefan, Ing., DrSc.; Mlynská 1001/5, 900 31 Stupava; SK;
Štrbík Vladimír, RNDr., CSc.; Kaplná č.3, 900 84 Báhoň; SK;
Španková Marianna, RNDr., PhD.; Staromlynská 33, 821 06 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Gróf Martin, Ing., PhD.; Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.11.2022 
   Maximálna platnosť do  18.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.06.2018 6/2018 BA9A
2 Udelené patenty 02.04.2020 4/2020 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.08.2020 8/2020 QA4A
4 Zmeny mien 09.02.2022 3/2022 TC4A
 
PP 50079-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.11.2016 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.11.2016 26,50 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 17.01.2020 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50079-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 02.03.2020 148,50 EUR 4
2 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 25.11.2020 99,50 EUR 5
3 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 21.10.2021 58,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50079-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.11.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 18.11.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 18.11.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 18.11.2016 Typ Doručené
1d Plná moc 18.11.2016 Typ Doručené
1e Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 18.11.2016 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 28.11.2016 Typ Platba
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.11.2016 Typ Platba
4 správa o rešerši 05.04.2017 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 06.04.2017 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 06.04.2017 Typ Odoslané
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.03.2018 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 12.03.2018 Typ Interné listy
9 doplnková rešeršná správa 05.12.2019 Typ Interné listy
10 záznam o vykonaní úplného prieskumu 05.12.2019 Typ Interné listy
11 pokyn na udelenie 05.12.2019 Typ Interné listy
12 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.01.2020 Typ Odoslané
13 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.01.2020 Typ Platba
14 rozhodnutie o udelení patentu 21.01.2020 Typ Odoslané
15 opätovne odoslaný list 06.02.2020 Typ Odoslané
16 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 13.03.2020 Typ Odoslané
17 Ponuka licencie 06.07.2020 Typ Doručené
18 oznámenie o zápise ponuky licencie 09.07.2020 Typ Odoslané
19 Identifikátor osoby 13.07.2020 Typ Doručené
20 Identifikátor osoby 20.07.2020 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 24.01.2022 Typ Doručené
22 oznámenie o zápise zmeny 31.01.2022 Typ Odoslané
PP 50079-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.01.2022 Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. Elektrotechnický ústav SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku