Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50079-2016
(11)  Patent Number  288749 
(21)  Application Number  50079-2016 
(22)  Application Date  18.11.2016 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  02.04.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  01.06.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  C23C 14/34  C23C 14/38  C23C 14/00   
(54)  Title  Spôsob prípravy manganitových La-Sr-Mn-O vrstiev s vysokou onsetovou teplotou prechodu do feromagnetického stavu 
(57)  Abstract  Opisuje sa spôsob prípravy stabilných manganitových LSMO vrstiev s onsetovou teplotou prechodu do feromagnetického stavu, pri ktorom sa monokryštalické podložky vložia do vákuovej aparatúry, oprú sa o piecku vyhriatu na 800 °C a po dosiahnutí vákua 10-4 Pa sa následne do systému napustí kyslík na parciálny tlak asi 15 Pa a doplní argónom na celkový tlak 65 Pa. S využitím metódy vysokotlakového jednosmerného naprašovania sa pôsobí jednosmerným výbojom na naprašovací dvojpalcový LSMO terč chladený vodou, pričom ohrevom spôsobeným bombardovaním časticami z plazmy pri zavretej clone sa v terči potlačí feromagnetizmus za vzniku výrazného magnetrónového efektu na targete, ktorý je spojený s poklesom napätia a nárastom prúdu na magnetróne. Depozícia potom prebieha rýchlosťou cca 1,2 nm za minútu a po dosiahnutí hrúbky napr. 70 nm a po vypnutí výboja sa v tom istom vákuovom cykle napustí do systému kyslík na tlak 104 Pa a vzorka sa pri danej teplote a tlaku udržiava 1 hodinu. Nakoniec nasleduje postupné ochladenie na izbovú teplotu rýchlosťou 10 °C/min. Vynález má využitie v senzorike. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Chromik Štefan, Ing., DrSc.; Mlynská 1001/5, 900 31 Stupava; SK;
Štrbík Vladimír, RNDr., CSc.; Kaplná č.3, 900 84 Báhoň; SK;
Španková Marianna, RNDr., PhD.; Staromlynská 33, 821 06 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)  Gróf Martin, Ing., PhD.; Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  18.11.2023 
   Patent in Force maximum until  18.11.2036 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.06.2018 6/2018 BA9A
2 Udelené patenty 02.04.2020 4/2020 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.08.2020 8/2020 QA4A
4 Zmeny mien 09.02.2022 3/2022 TC4A
 
PP 50079-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.11.2016 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.11.2016 26,50 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 17.01.2020 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50079-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 02.03.2020 148,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 25.11.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 21.10.2021 58,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 14.11.2022 66,25 EUR 7

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50079-2016
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.11.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 18.11.2016 Type Delivered
Opis 18.11.2016 Type Delivered
Patentové nároky 18.11.2016 Type Delivered
Plná moc 18.11.2016 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 18.11.2016 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 28.11.2016 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.11.2016 Type Payment
správa o rešerši 05.04.2017 Type Internal Letter
výsledok rešerše 06.04.2017 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 06.04.2017 Type Sent document
záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.03.2018 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 12.03.2018 Type Internal Letter
pokyn na udelenie 05.12.2019 Type Internal Letter
záznam o vykonaní úplného prieskumu 05.12.2019 Type Internal Letter
doplnková rešeršná správa 05.12.2019 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 02.01.2020 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.01.2020 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 21.01.2020 Type Sent document
opätovne odoslaný list 06.02.2020 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 13.03.2020 Type Sent document
Ponuka licencie 06.07.2020 Type Delivered
oznámenie o zápise ponuky licencie 09.07.2020 Type Sent document
Identifikátor osoby 13.07.2020 Type Delivered
Identifikátor osoby 20.07.2020 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 24.01.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 31.01.2022 Type Sent document
PP 50079-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.01.2022 Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. Elektrotechnický ústav SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku