Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50078-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50078-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.11.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.06.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 1/00  C02F 1/46  C02F 5/00   
(54)  Názov  Iónová polarizačná jednotka na fyzikálnu úpravu vody 
(57)  Anotácia  Opisuje sa iónová polarizačná jednotka na fyzikálnu úpravu vody, ktorá pozostáva zo vstupného otvoru (1), ktorý je vodotesne spojený s jedným koncom rúrky (2) z dielektrického materiálu, vnútri ktorej sú striedavo umiestnené minimálne dve polarizačné elektródy (3), zhotovené z plechu v tvare špirál, pričom každá je z iného druhu elektricky vodivého materiálu, ako sú hliník, mosadz, zinok, meď, striebro, titán, platina alebo zliatiny týchto kovov, ktorá má pred a/alebo za, a/alebo medzi polarizačnými elektródami (3) umiestnený minimálne jeden pevný alebo pohyblivý izolačný dištančný prietokový krúžok (7), ktorý má tvar prstenca (9) obsahujúceho vo svojom vnútornom obvode pevné rozvádzacie lopatky (8). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  twoeco, s.r.o.; Jelačičova 8, 821 08 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jurec Ladislav; Bajkalská 2, 080 01 Prešov; SK;
Klamo Ivan; Štúrova 27, 902 01 Pezinok; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2016/060005 
   Minimálna platnosť do  16.11.2021 
   Maximálna platnosť do  16.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.06.2018 06/2018 BA9A
 
PP 50078-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 11.03.2021 5 248,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50078-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.11.2016 Typ Doručené
1a Opis 16.11.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 16.11.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 16.11.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 16.11.2016 Typ Doručené
1e Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.11.2016 Typ Doručené
1f Plná moc 16.11.2016 Typ Doručené
1g Plná moc 16.11.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 23.11.2016 Typ Odoslané
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 29.11.2016 Typ Platba
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.11.2016 Typ Platba
5 vnútrospisový list 12.12.2016 Typ Interné listy
6 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.12.2016 Typ Platba
7 vnútrospisový list 09.01.2017 Typ Interné listy
8 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 10.01.2017 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 15.02.2017 Typ Doručené
9a Sprievodný list 15.02.2017 Typ Doručené
9b Opis 15.02.2017 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis prevodu 02.03.2017 Typ Doručené
10a Plná moc 02.03.2017 Typ Doručené
10b Sprievodný list 02.03.2017 Typ Doručené
10c Doklad o prevode 02.03.2017 Typ Doručené
11 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2017 Typ Platba
12 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 05.04.2017 Typ Odoslané
13 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2017 Typ Platba
14 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.06.2017 Typ Platba
15 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.06.2017 Typ Platba
16 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.06.2017 Typ Platba
17 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.06.2017 Typ Doručené
17a Sprievodný list 14.06.2017 Typ Doručené
18 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 03.07.2017 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 27.09.2017 Typ Doručené
19a Sprievodný list 27.09.2017 Typ Doručené
19b Výpis z obchodného registra 27.09.2017 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku 30.10.2017 Typ Odoslané
21 13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.11.2017 Typ Platba
22 oznámenie o zápise zmeny 04.01.2018 Typ Odoslané
23 záznam o vykonaní predbežného prieskum 01.03.2018 Typ Interné listy
24 pokyn na zverejnenie PP 01.03.2018 Typ Interné listy
25 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 11.10.2019 Typ Doručené
25a Sprievodný list 11.10.2019 Typ Doručené
25b Plná moc 11.10.2019 Typ Doručené
26 všeobecný referátnik 15.10.2019 Typ Odoslané
28 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 12.10.2020 Typ Odoslané
29 Odpoveď na správu úradu 08.12.2020 Typ Doručené
29a Sprievodný list 08.12.2020 Typ Doručené
30 pokyn na udelenie 19.02.2021 Typ Interné listy
31 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 27.02.2021 Typ Odoslané
32 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.03.2021 Typ Platba
33 rozhodnutie o udelení patentu 08.03.2021 Typ Odoslané
PP 50078-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 04.04.2017 Two ECO, s.r.o. Jurec Ladislav
Klamo Ivan
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.01.2018 twoeco, s.r.o. Two ECO, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku