Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50077-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50077-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.12.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 3/02  A61B 3/04  G02C 5/02   
(54)  Názov  Diagnostická súprava na stanovenie subjektívnej refrakcie 
(57)  Anotácia  Diagnostická súprava na stanovenie subjektívnej refrakcie obsahuje súpravu optických skúšobných šošoviek a skúšobný rám (1) na vkladanie šošoviek. Skúšobný rám (1) obsahuje najmenej tri samostatné očnice (2) vybavené bunkou (3) na vloženie skúšobnej sférickej a/alebo cylindrickej šošovky, najmenej dva samostatné mostíky (4) určené na rozoberateľné spojenie očníc (2) a najmenej jedno držadlo (5) na pripojenie k očnici (2), kde očnice (2) sú po krajoch vybavené prvkami (6) na rozoberateľné pripojenie mostíkov (4) a/alebo držadla (5) k očniciam (2). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Prvá optická, s.r.o.; Piaristická 38, 911 01 Trenčín 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Urbánek Peter, Ing., CSc.; Piaristická, 911 01 Trenčín 1; SK;
Wagner Jaroslav, RNDr., PhD.; Škroupova 902/11, 779 00 Olomouc; CZ;
Pluháček František, RNDr., PhD.; Aloise Fišárka 4052/3, 796 04 Prostějov; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.07.2019 07/2019 BA9A
 
PP 50077-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50077-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.12.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 14.12.2017 Typ Doručené
1b Opis 14.12.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.12.2017 Typ Doručené
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.12.2017 Typ Platba
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.12.2017 Typ Platba
5 správa o nedostatkoch podania 11.01.2018 Typ Odoslané
6 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 28.02.2018 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 15.03.2018 Typ Doručené
7a Doklad o prevode 15.03.2018 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 07.05.2018 Typ Doručené
8a Opis 07.05.2018 Typ Doručené
8b Opis 07.05.2018 Typ Doručené
8c Sprievodný list 07.05.2018 Typ Doručené
9 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 17.09.2018 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.11.2018 Typ Doručené
10a Sprievodný list 21.11.2018 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 21.01.2019 Typ Doručené
11a Sprievodný list 21.01.2019 Typ Doručené
11b Opis 21.01.2019 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní predbežného prieskum 30.01.2019 Typ Interné listy
13 pokyn na zverejnenie PP 04.04.2019 Typ Interné listy
15 pokyn na udelenie 09.03.2021 Typ Interné listy
16 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 07.04.2021 Typ Odoslané
PP 50077-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku