Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50077-2016
(11)  Číslo patentu  288807 
(21)  Číslo prihlášky  50077-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.11.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  09.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B08B 9/04   
(54)  Názov  Zotrvačný krokovací potrubný stroj na čistenie potrubia 
(57)  Anotácia  Zariadenie je určené na čistenie potrubia a prípadne aj inšpekciu stavu vnútornej steny potrubia. Zariadenie pozostáva z čistiacich kief (12) upevnených pomocou skrutiek s maticami (11) k vekám (9), ktoré sú pripevnené k valcovému rámu (8). Vnútri valcového rámu (8) je na veku (9) pripevnený elektromagnet (1) a ďalší elektromagnet (1) je spojený s vodiacou tyčou (4) vloženou v otvore nárazovej hmoty (2) prichytenej pomocou puzdra (3) k valcovému rámu (8). Na vodiacej tyči je pružina (5) s nastavovacou maticou (6). Medzi elektromagnetmi (1) je umiestnená dištančná podložka (7). Veká (9) a puzdro (3) sú upevnené k valcovému rámu (8) pomocou fixačných skrutiek (10). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Virgala Ivan, Ing., PhD.; Bauerova 28, 040 23 Košice; SK;
Kelemen Michal, prof. Ing., PhD.; Košická Polianka 259, 044 41 Košická Polianka; SK;
Sinčák Peter Ján; Letná 9, 042 00 Košice; SK;
Miková Ľubica, Ing., PhD.; Wurmova 19, 040 23 Košice; SK;
Lipták Tomáš, Ing., PhD.; Revúčka 148, 050 01 Revúca 1; SK;
Kelemenová Tatiana, doc. Ing., PhD.; Košická Polianka 259, 044 41 Košická Polianka; SK;
Jánoš Rudolf, Ing., PhD.; Čínska 21, 040 13 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.11.2022 
   Maximálna platnosť do  15.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2018 9/2018 BA9A
2 Udelené patenty 02.12.2020 12/2020 FG4A
 
PP 50077-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 07.12.2016 26,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.09.2018 116,00 EUR 04.10.2018 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 06.10.2020 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50077-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 14.10.2020 248,00 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 15.10.2021 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50077-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.11.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 15.11.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 15.11.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 15.11.2016 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 15.11.2016 Typ Doručené
1e Výkresy 15.11.2016 Typ Doručené
1f Plná moc 15.11.2016 Typ Doručené
1g Doklad preukazujúci právo na riešenie 15.11.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 23.11.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.12.2016 Typ Platba
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.07.2018 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PP 12.07.2018 Typ Interné listy
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
6a Sprievodný list 03.09.2018 Typ Doručené
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.09.2018 Typ Platba
8 Žiadosť o vrátenie poplatku 13.09.2018 Typ Doručené
8a Sprievodný list 13.09.2018 Typ Doručené
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.09.2018 Typ Doručené
9a Sprievodný list 03.09.2018 Typ Doručené
10 rozhodnutie o vrátení preplatku 01.10.2018 Typ Odoslané
11 vnútrospisový list 03.10.2018 Typ Interné listy
12 správa o rešerši 23.09.2020 Typ Interné listy
13 pokyn na udelenie 24.09.2020 Typ Interné listy
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 01.10.2020 Typ Odoslané
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 07.10.2020 Typ Platba
16 rozhodnutie o udelení patentu 09.10.2020 Typ Odoslané
17 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 25.11.2020 Typ Odoslané
PP 50077-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku