Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50077-2015
(11)  Číslo patentu  288887 
(21)  Číslo prihlášky  50077-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.11.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.06.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  05.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62D 55/26   
(54)  Názov  Trakčný pás vozidla 
(57)  Anotácia  Trakčný pás vozidla je tvorený pružným pásom alebo je zložený zo segmentov (1) pospájaných kĺbmi do uzavretého pásu, pričom má dotykovú plochu (2) určenú na prenos trakčných síl z podvozka na podklad. Na dotykovej ploche (3) je vrstva (2) s brúsnymi zrnami s rozmerom väčším ako 200 μm, výhodne majú brúsne zrná rozmer väčší ako 400 μm, obzvlášť výhodne väčší ako 600 μm. Môžu byť použité klasické brúsne papiere alebo plátna s brúsnymi zrnami z oxidu hlinitého a/alebo z karbidu kremíka, a/alebo zirkónu, a/alebo z keramiky. Brúsna vrstva (2) je k segmentu (1) s dotykovou plochou (3) prilepená alebo mechanicky pripevnená pomocou líšt, svoriek alebo suchého zipsu, alebo podobne. Segment môže mať magnet, ktorý priťahuje dotykovú plochu (3) k podkladu. Výhodne je trakčný pás použitý na podvozku automatizovaného a/alebo diaľkovo ovládaného vozíka, ktorý je určený na čistenie kovového dna nádrže na ropné látky, na činnosť na ropnej plošine alebo na ropnom tankeri, alebo na technologických zariadeniach spracovávajúcich ropné produkty. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KOKS Robotics s. r. o.; Strojárenská 9255/1D, Trnava 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Majerský Dušan, RNDr.; Jánošíkova 21/822, 917 01 Trnava; SK;
Hrivnák Vladimír, Bc.; Pečeňady 184, 922 07 Pečeňady; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.11.2023 
   Maximálna platnosť do  18.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.06.2017 6/2017 BA9A
2 Udelené patenty 25.08.2021 16/2021 FG4A
3 Zmeny mien 11.05.2022 9/2022 TC4A
 
PP 50077-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 07.12.2015 26,50 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.12.2016 10,00 EUR
13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.12.2016 3,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 27.11.2018 118,00 EUR
40 Poplatok za pokračovanie v konaní 07.09.2020 33,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 14.06.2021 126,00 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 02.05.2022 24,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50077-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 18.10.2021 496,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 15.11.2022 149,00 EUR 8
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 18.11.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50077-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 18.11.2015 Typ Doručené
Opis 18.11.2015 Typ Doručené
Patentové nároky 18.11.2015 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2015 Typ Doručené
Výkresy 18.11.2015 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 09.12.2015 Typ Platba
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.11.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 01.12.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.12.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 21.12.2016 Typ Odoslané
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.12.2016 Typ Platba
13 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.12.2016 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 02.01.2017 Typ Odoslané
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 05.01.2017 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 02.03.2017 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.03.2017 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 13.11.2018 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 20.11.2018 Typ Odoslané
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.11.2018 Typ Platba
správa o rešerši 22.11.2019 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 25.11.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 31.01.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 31.01.2020 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 03.02.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 01.04.2020 Typ Doručené
Opis 01.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 01.04.2020 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 07.04.2020 Typ Odoslané
záznam o vykonaní úplného prieskumu 19.08.2020 Typ Interné listy
rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 21.08.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.09.2020 Typ Doručené
Patentové nároky 07.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 07.09.2020 Typ Doručené
Žiadosť o pokračovanie v konaní 07.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 07.09.2020 Typ Doručené
40 Poplatok za pokračovanie v konaní 09.09.2020 Typ Platba
Rozklad 21.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2020 Typ Doručené
rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní o PP 23.09.2020 Typ Odoslané
predkladacia správa k rozkladu 24.09.2020 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 12.10.2020 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 23.10.2020 Typ Odoslané
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 13.11.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.01.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 20.01.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 20.01.2021 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 28.01.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.04.2021 Typ Doručené
Opis 06.04.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 06.04.2021 Typ Doručené
pokyn na udelenie 15.04.2021 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.04.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 28.04.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 03.05.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 06.05.2021 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 16.06.2021 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 21.06.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 18.08.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 23.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.02.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 23.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 13.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 21.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 21.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.04.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 27.04.2022 Typ Odoslané
druhopis patentovej listiny 11.05.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 24.11.2022 Typ Odoslané
PP 50077-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.12.2016 ADROC Tech s.r.o. ADROC Tech s.r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.05.2021 ADROC Tech s.r.o. ADROC Tech s.r.o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.04.2022 KOKS Robotics s. r. o. ADROC Tech s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku