Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50077-2014
(11)  Patent Number  288563 
(21)  Application Number  50077-2014 
(22)  Application Date  15.12.2014 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  01.06.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  01.07.2016 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  27.04.2018 
(51)  International Patent Classification  B01J 20/06  B01J 20/20  C02F 1/00   
(54)  Title  Spôsob prípravy kompozitného sorbentu na odstraňovanie kontaminantov z vôd 
(57)  Abstract  Spôsob prípravy vysokoúčinných kompozitných sorbentov určených na odstraňovanie kontaminantov z vôd, na báze nanopórovitých uhlíkových vlákien, na ktorých sú nanesené nano- a mikročastice hydratovaných oxidov železa a ktoré využívajú synergický účinok veľkého povrchu nano- a mikročastíc hydratovaných oxidov železa, a vláknitej štruktúry nosiča, ktorá znižuje odpor proti toku vody, pričom účinnosť a kapacita sorbentu pri odstraňovaní kontaminantov v oblasti praktickej využiteľnosti nezávisí od pH vody. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ústav polymérov SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava; SK;
Výskumný ústav vodného hospodárstva; nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Novák Ivan, Ing., CSc.; Pod Rovnicami 7, 841 05 Bratislava; SK;
Berek Dušan, doc. Ing., DrSc.; Medená 27, 811 02 Bratislava; SK;
Munka Karol, Ing., PhD.; Silvánska 18, 841 04 Bratislava; SK;
Varga Stanislav, Dpt.; Jasovská 9, 851 07 Bratislava; SK;
Karácsonyová Monika, Ing., PhD.; Bradáčova 1, 851 02 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  15.12.2022 
   Patent in Force maximum until  15.12.2034 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.07.2016 7/2016 BA9A
2 Udelené patenty 01.06.2018 6/2018 FG4A
3 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
 
PP 50077-2014
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.01.2015 26,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.01.2015 58,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.02.2015 10,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.03.2018 76,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50077-2014
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 15.06.2018 148,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 06.12.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 11.11.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 04.12.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 07.12.2021 149,00 EUR 8

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50077-2014
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.12.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 15.12.2014 Type Delivered
Opis 15.12.2014 Type Delivered
Patentové nároky 15.12.2014 Type Delivered
Výkresy 15.12.2014 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.12.2014 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 12.01.2015 Type Sent document
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.01.2015 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.01.2015 Type Payment
vnútrospisový list 16.02.2015 Type Internal Letter
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.02.2015 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 25.02.2015 Type Sent document
správa o rešerši 26.08.2015 Type Internal Letter
výsledok rešerše 27.08.2015 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 27.08.2015 Type Sent document
záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.04.2016 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 04.04.2016 Type Internal Letter
Výpoveď plnej moci 12.01.2017 Type Delivered
Sprievodný list 12.01.2017 Type Delivered
všeobecný referátnik 02.03.2017 Type Sent document
správa o rešerši 19.06.2017 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 20.06.2017 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 07.08.2017 Type Delivered
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 28.11.2017 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 22.12.2017 Type Delivered
Opis 22.12.2017 Type Delivered
Patentové nároky 22.12.2017 Type Delivered
pokyn na udelenie 15.01.2018 Type Internal Letter
záznam o vykonaní úplného prieskumu 15.01.2018 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 23.02.2018 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 06.03.2018 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 23.03.2018 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 22.05.2018 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 17.01.2022 Type Delivered
Sprievodný list 17.01.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Type Sent document
PP 50077-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.02.2022 Výskumný ústav vodného hospodárstva Výskumný ústav vodného hospodárstva
Centrum vedecko-technických informácií SR Centrum vedecko-technických informácií SR
Ústav polymérov SAV, v. v. i. Ústav polymérov SAV
HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku