Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50077-2014
(11)  Číslo patentu  288563 
(21)  Číslo prihlášky  50077-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.12.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2016 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  27.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 20/06  B01J 20/20  C02F 1/00   
(54)  Názov  Spôsob prípravy kompozitného sorbentu na odstraňovanie kontaminantov z vôd 
(57)  Anotácia  Spôsob prípravy vysokoúčinných kompozitných sorbentov určených na odstraňovanie kontaminantov z vôd, na báze nanopórovitých uhlíkových vlákien, na ktorých sú nanesené nano- a mikročastice hydratovaných oxidov železa a ktoré využívajú synergický účinok veľkého povrchu nano- a mikročastíc hydratovaných oxidov železa, a vláknitej štruktúry nosiča, ktorá znižuje odpor proti toku vody, pričom účinnosť a kapacita sorbentu pri odstraňovaní kontaminantov v oblasti praktickej využiteľnosti nezávisí od pH vody. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav polymérov SAV; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava; SK;
Výskumný ústav vodného hospodárstva; nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Novák Ivan, Ing., CSc.; Pod Rovnicami 7, 841 05 Bratislava; SK;
Berek Dušan, doc. Ing., DrSc.; Medená 27, 811 02 Bratislava; SK;
Munka Karol, Ing., PhD.; Silvánska 18, 841 04 Bratislava; SK;
Varga Stanislav, Dpt.; Jasovská 9, 851 07 Bratislava; SK;
Karácsonyová Monika, Ing., PhD.; Bradáčova 1, 851 02 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.12.2021 
   Maximálna platnosť do  15.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.07.2016 07/2016 BA9A
2 Udelené patenty 01.06.2018 06/2018 FG4A
 
PP 50077-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 15.06.2018 4 148,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 06.12.2018 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 11.11.2019 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 04.12.2020 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50077-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.12.2014 Typ Doručené
1a Opis 15.12.2014 Typ Doručené
1b Patentové nároky 15.12.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 15.12.2014 Typ Doručené
1d Výkresy 15.12.2014 Typ Doručené
1e Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.12.2014 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 12.01.2015 Typ Odoslané
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.01.2015 Typ Platba
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.01.2015 Typ Platba
5 vnútrospisový list 16.02.2015 Typ Interné listy
6 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.02.2015 Typ Platba
7 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 25.02.2015 Typ Odoslané
8 správa o rešerši 26.08.2015 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 27.08.2015 Typ Odoslané
10 oznámenie o výsledku rešerše 27.08.2015 Typ Odoslané
11 záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.04.2016 Typ Interné listy
12 pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 04.04.2016 Typ Interné listy
13 Výpoveď plnej moci 12.01.2017 Typ Doručené
13a Sprievodný list 12.01.2017 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 02.03.2017 Typ Odoslané
15 správa o rešerši 19.06.2017 Typ Interné listy
16 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 20.06.2017 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 07.08.2017 Typ Doručené
18 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 28.11.2017 Typ Odoslané
19 Odpoveď na správu úradu 22.12.2017 Typ Doručené
19a Opis 22.12.2017 Typ Doručené
19b Patentové nároky 22.12.2017 Typ Doručené
20 záznam o vykonaní úplného prieskumu 15.01.2018 Typ Interné listy
21 pokyn na udelenie 15.01.2018 Typ Interné listy
22 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 23.02.2018 Typ Odoslané
23 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 06.03.2018 Typ Platba
24 rozhodnutie o udelení patentu 23.03.2018 Typ Odoslané
25 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 22.05.2018 Typ Odoslané
PP 50077-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 28.02.2017 HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku