Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50077-2014
(11)  Číslo patentu  288563 
(21)  Číslo prihlášky  50077-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.12.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2016 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  27.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 20/06  B01J 20/20  C02F 1/00   
(54)  Názov  Spôsob prípravy kompozitného sorbentu na odstraňovanie kontaminantov z vôd 
(57)  Anotácia  Spôsob prípravy vysokoúčinných kompozitných sorbentov určených na odstraňovanie kontaminantov z vôd, na báze nanopórovitých uhlíkových vlákien, na ktorých sú nanesené nano- a mikročastice hydratovaných oxidov železa a ktoré využívajú synergický účinok veľkého povrchu nano- a mikročastíc hydratovaných oxidov železa, a vláknitej štruktúry nosiča, ktorá znižuje odpor proti toku vody, pričom účinnosť a kapacita sorbentu pri odstraňovaní kontaminantov v oblasti praktickej využiteľnosti nezávisí od pH vody. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav polymérov SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava; SK;
Výskumný ústav vodného hospodárstva; nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Novák Ivan, Ing., CSc.; Pod Rovnicami 7, 841 05 Bratislava; SK;
Berek Dušan, doc. Ing., DrSc.; Medená 27, 811 02 Bratislava; SK;
Munka Karol, Ing., PhD.; Silvánska 18, 841 04 Bratislava; SK;
Varga Stanislav, Dpt.; Jasovská 9, 851 07 Bratislava; SK;
Karácsonyová Monika, Ing., PhD.; Bradáčova 1, 851 02 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.12.2022 
   Maximálna platnosť do  15.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.07.2016 7/2016 BA9A
2 Udelené patenty 01.06.2018 6/2018 FG4A
3 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
 
PP 50077-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.01.2015 26,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.01.2015 58,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.02.2015 10,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.03.2018 76,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50077-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 15.06.2018 148,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 06.12.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 11.11.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 04.12.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 07.12.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50077-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.12.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 15.12.2014 Typ Doručené
Opis 15.12.2014 Typ Doručené
Patentové nároky 15.12.2014 Typ Doručené
Výkresy 15.12.2014 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.12.2014 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 12.01.2015 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 21.01.2015 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.01.2015 Typ Platba
vnútrospisový list 16.02.2015 Typ Interné listy
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.02.2015 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 25.02.2015 Typ Odoslané
správa o rešerši 26.08.2015 Typ Interné listy
výsledok rešerše 27.08.2015 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 27.08.2015 Typ Odoslané
záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.04.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 04.04.2016 Typ Interné listy
Výpoveď plnej moci 12.01.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 12.01.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 02.03.2017 Typ Odoslané
správa o rešerši 19.06.2017 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 20.06.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.08.2017 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 28.11.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.12.2017 Typ Doručené
Opis 22.12.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 22.12.2017 Typ Doručené
pokyn na udelenie 15.01.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 15.01.2018 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 23.02.2018 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 06.03.2018 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 23.03.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 22.05.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 17.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Typ Odoslané
PP 50077-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.02.2022 Výskumný ústav vodného hospodárstva Výskumný ústav vodného hospodárstva
Centrum vedecko-technických informácií SR Centrum vedecko-technických informácií SR
Ústav polymérov SAV, v. v. i. Ústav polymérov SAV
HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku