Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50075-2015
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50075-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.11.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.06.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F03D 5/06  F03B 17/06   
(54)  Názov  Zariadenie na efektívnejšie získavanie mechanickej práce a/alebo výroby elektrickej energie z prúdiacich tekutín 
(57)  Anotácia  Je opísané zariadenie na efektívnejšie získavanie mechanickej práce a/alebo výroby elektrickej energie z prúdiacich tekutín s kyvadlovým pohybom listu a protizávažia v smere kolmom na prúdenie tekutiny v súčinnosti s plynulou aperiodickou zmenou uhla listu na smer prúdenia tekutiny po sínusovej krivke pozostávajúce z kyvadlového usporiadania listu a protizávažia výkyvne uložených vo výkyvnom kĺbe, pričom výkyvný kĺb (3) listu (1) je spriahnutý s protizávažím (5) cez rameno (2b) protizávažia, a pričom rameno (2b) protizávažia je spriahnuté s mechanizmom (A) so zabudovaným zotrvačníkom (10), s mechanizmom (B)s obsiahnutým druhým kĺbovým uchytením (24), s mechanizmom (C) na plynulé natočenie plochy listu do smeru prúdenia tekutiny, s prvým mechanizmom (D1) alebo druhým mechanizmom (D2) na zmenu rozkmitu výkyvu listu vzhľadom na rýchlosť prúdenia tekutiny a s prvým mechanizmom (E1) alebo druhým mechanizmom (E2)na zmenu rozkmitu uhla listu vzhľadom na rýchlosť prúdenia tekutiny. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Archee, s.r.o.; Kupeckého 770/8, Pezinok 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šichman Martin, Mgr. art.; Vysoká 4/b, 811 06 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2016/060004 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.06.2017 6/2017 BA9A
2 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 29.09.2021 18/2021 GB9A
 
PP 50075-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.11.2015 58,00 EUR
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.11.2015 13,50 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 01.12.2016 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 09.08.2018 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.08.2018 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.10.2018 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.12.2018 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.03.2019 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.05.2019 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.07.2019 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.10.2019 20,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.01.2020 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.08.2020 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.10.2020 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.01.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.04.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.04.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.06.2021 10,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.09.2021 15,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 16.06.2022 336,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50075-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50075-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 10.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 10.11.2015 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 10.11.2015 Typ Doručené
Opis 10.11.2015 Typ Doručené
Patentové nároky 10.11.2015 Typ Doručené
Plná moc 10.11.2015 Typ Doručené
Výkresy 10.11.2015 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 10.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.11.2015 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.11.2015 Typ Platba
správa o rešerši 27.05.2016 Typ Interné listy
výsledok rešerše 01.06.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 01.06.2016 Typ Odoslané
vnútrospisový list 05.12.2016 Typ Interné listy
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 05.12.2016 Typ Platba
vnútrospisový list 07.12.2016 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 17.02.2017 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 17.02.2017 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 22.02.2018 Typ Odoslané
doplnková rešeršná správa 22.02.2018 Typ Interné listy
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.04.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 27.04.2018 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.05.2018 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 29.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 29.06.2018 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 09.08.2018 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.08.2018 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 28.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 28.08.2018 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.09.2018 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 29.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 29.10.2018 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.11.2018 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 28.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.12.2018 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.01.2019 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 27.02.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 27.02.2019 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 05.03.2019 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 29.04.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 29.04.2019 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 06.05.2019 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 28.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 28.06.2019 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.08.2019 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 28.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.08.2019 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 28.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 28.10.2019 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.11.2019 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 30.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 30.12.2019 Typ Doručené
konečné predĺženie lehoty 07.01.2020 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.01.2020 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 28.02.2020 Typ Doručené
Opis 28.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 28.02.2020 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 20.04.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 24.06.2020 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 24.08.2020 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.08.2020 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 26.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 26.10.2020 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.11.2020 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 28.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 28.12.2020 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.01.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 24.02.2021 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.04.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 26.04.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 26.04.2021 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.04.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 24.06.2021 Typ Doručené
konečné predĺženie lehoty 25.06.2021 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.06.2021 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 23.08.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 23.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 23.08.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 23.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 23.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 23.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 23.08.2021 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 25.08.2021 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 07.09.2021 Typ Odoslané
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 14.09.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 29.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 29.12.2021 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 01.03.2022 Typ Doručené
Opis 01.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 01.03.2022 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 20.04.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 21.06.2022 Typ Odoslané
PP 50075-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 14.09.2021 Archee, s.r.o. Šichman Martin, Mgr. art.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku