Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50074-2020
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50074-2020 
(22)  Application Date  14.12.2020 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  30.06.2022 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  C07D 487/04  A61K 31/53  A61P 35/00   
(54)  Title  Zlúčenina cemtirestat disulfid, prekurzor inhibítora aldoketoreduktáz, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie 
(57)  Abstract  Vynález sa týka prekurzora cemtirestatu, ktorým je cemtirestat disulfid vzorca (I), spôsobu jeho prípravy, farmaceutického prostriedku s jeho obsahom, jeho použitia na liečenie stavov, kde je požadovaná inhibícia aldoketoreduktáz AKR1B1 a/alebo AKR1B10 v bunkách/tkanivách s vysokým obsahom redukovaného glutatiónu GSH, a tiež jeho použitia na liečenie rakoviny, ktorá má pôvod v chronickom zápale, menovite rakoviny hrubého čreva, pľúc, prsníka, pečene, prostaty, pankreasu, endometria a krčka maternice. Vynález sa týka aj použitia cemtirestat disulfidu vzorca (I) na liečbu rakoviny ako adjuvantného terapeutika v kombinácii s klinicky používanými chemoterapeutikami, ktoré sú substrátom aldoketoreduktáz, ako sú napríklad doxorubicín a daunorubicín. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; Dúbravská cesta 2/6322/9, Bratislava-Karlova Ves;
Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Štefek Milan, Ing., CSc.; Plavecký Štvrtok 112, 900 68 Plavecký Štvrtok; SK;
Kováčiková Lucia, RNDr., PhD.; Kováčska 6, 831 04 Bratislava 3; SK;
Šoltésová-Prnová Marta, Ing., PhD.; J. Alexyho 1/A, 841 01 Bratislava 42; SK;
Addová Gabriela, RNDr., PhD.; Mamateyova 26, 851 04 Bratislava 5; SK;
Boháč Andrej, doc., RNDr., PhD.; Mamateyova 26, 851 04 Bratislava 5; SK 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  PCT/SK2021/050015 
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 30.06.2022 12/2022 BA9A
 
PP 50074-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.12.2020 58,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.12.2020 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.12.2020 30,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.12.2020 30,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.12.2021 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50074-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50074-2020
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.12.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Identifikátor osoby 14.12.2020 Type Delivered
Opis 14.12.2020 Type Delivered
Plná moc 14.12.2020 Type Delivered
Plná moc 14.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 14.12.2020 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.12.2020 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.12.2020 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.12.2020 Type Payment
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.12.2020 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.12.2020 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.12.2020 Type Payment
vnútrospisový list 15.12.2021 Type Internal Letter
vnútrospisový list 16.12.2021 Type Internal Letter
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.12.2021 Type Payment
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 29.03.2022 Type Delivered
Sprievodný list 29.03.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 29.03.2022 Type Delivered
Sprievodný list 29.03.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 02.04.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 04.04.2022 Type Sent document
pokyn na zverejnenie PP 12.04.2022 Type Internal Letter
oznámenie o zápise zmeny 25.04.2022 Type Sent document
PP 50074-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.04.2022 Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Centrum experimentálnej medicíny SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku