Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50074-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50074-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  30.06.2022 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/53  A61P 35/00   
(54)  Názov  Zlúčenina cemtirestat disulfid, prekurzor inhibítora aldoketoreduktáz, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie 
(57)  Anotácia  Vynález sa týka prekurzora cemtirestatu, ktorým je cemtirestat disulfid vzorca (I), spôsobu jeho prípravy, farmaceutického prostriedku s jeho obsahom, jeho použitia na liečenie stavov, kde je požadovaná inhibícia aldoketoreduktáz AKR1B1 a/alebo AKR1B10 v bunkách/tkanivách s vysokým obsahom redukovaného glutatiónu GSH, a tiež jeho použitia na liečenie rakoviny, ktorá má pôvod v chronickom zápale, menovite rakoviny hrubého čreva, pľúc, prsníka, pečene, prostaty, pankreasu, endometria a krčka maternice. Vynález sa týka aj použitia cemtirestat disulfidu vzorca (I) na liečbu rakoviny ako adjuvantného terapeutika v kombinácii s klinicky používanými chemoterapeutikami, ktoré sú substrátom aldoketoreduktáz, ako sú napríklad doxorubicín a daunorubicín. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; Dúbravská cesta 2/6322/9, Bratislava-Karlova Ves;
Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo námestie 6, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Štefek Milan, Ing., CSc.; Plavecký Štvrtok 112, 900 68 Plavecký Štvrtok; SK;
Kováčiková Lucia, RNDr., PhD.; Kováčska 6, 831 04 Bratislava 3; SK;
Šoltésová-Prnová Marta, Ing., PhD.; J. Alexyho 1/A, 841 01 Bratislava 42; SK;
Addová Gabriela, RNDr., PhD.; Mamateyova 26, 851 04 Bratislava 5; SK;
Boháč Andrej, doc., RNDr., PhD.; Mamateyova 26, 851 04 Bratislava 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2021/050015 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 30.06.2022 12/2022 BA9A
 
PP 50074-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.12.2020 58,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.12.2020 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.12.2020 30,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.12.2020 30,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.12.2021 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50074-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50074-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 14.12.2020 Typ Doručené
Opis 14.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 14.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 14.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.12.2020 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.12.2020 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.12.2020 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.12.2020 Typ Platba
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.12.2020 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.12.2020 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.12.2020 Typ Platba
vnútrospisový list 15.12.2021 Typ Interné listy
vnútrospisový list 16.12.2021 Typ Interné listy
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.12.2021 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 29.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 29.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.04.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 04.04.2022 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 12.04.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zápise zmeny 25.04.2022 Typ Odoslané
PP 50074-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.04.2022 Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Centrum experimentálnej medicíny SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku