Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50074-2015
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50074-2015 
(22)  Application Date  03.11.2015 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.05.2017 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  G06Q 30/02  H04N 5/00  G06K 15/00   
(54)  Title  Informačné zariadenie so súčasným získavaním spätnej väzby, spôsob prezentácie informácií 
(57)  Abstract  Aspoň jednou kamerou (5, 6) sa sníma osoba pred zobrazovacou jednotkou (1), zo získaného obrazu sa analyzuje reakcia osoby a podľa reakcie sa menia nastavenia prezentácie informácií. Informačné zariadenie má zobrazovaciu jednotku (1) na zobrazenie vizuálne prezentovaných informácií, aspoň jeden reproduktor (2) a počítač (3) s pamäťou na prezentované informácie. Zariadenie zahrňuje aspoň dve kamery (5, 6). Stabilná kamera (6) je prepojená s modulom (7) na rozpoznávanie polohy osoby a na určenie pozície tváre, výstup je prepojený s riadením smerovania polohovateľnej kamery (5). Výstup z polohovateľnej kamery (5) je prepojený s počítačom (3), v ktorom je jednotka (8) hodnotenia výrazov tváre. Z obrazových dát sa určuje telesné postavenie končatín a/alebo výraz tváre, a/alebo zmena srdcového tepu, a/alebo pohlavie, a/alebo približný vek osoby pred zobrazovacou jednotkou (1) a podľa týchto údajov sa volí spôsob a/alebo obsah prezentácie. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Berčík Jakub, Ing., PhD.; Májového povstania českého ľudu 8, 977 03 Brezno; SK;
Bajús Ján, Ing.; Kraskova 15, 976 66 Polomka; SK;
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.; Štúrova 76, 949 01 Nitra; SK;
Horská Elena, prof. Ing., Dr.; Nitrianska 47, 949 01 Nitra; SK 
(74)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.05.2017 05/2017 BA9A
 
PP 50074-2015
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50074-2015
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.11.2015 Type Delivered
1a Opis 03.11.2015 Type Delivered
1b Patentové nároky 03.11.2015 Type Delivered
1c Anotácia 03.11.2015 Type Delivered
1d Výkresy 03.11.2015 Type Delivered
1e Plná moc 03.11.2015 Type Delivered
2 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 05.11.2015 Type Delivered
3 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.11.2015 Type Payment
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.11.2015 Type Payment
5 Plná moc 25.11.2015 Type Delivered
6 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 11.12.2015 Type Sent document
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 01.03.2017 Type Internal Letter
8 pokyn na zverejnenie PP 01.03.2017 Type Internal Letter
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 31.10.2018 Type Delivered
9a Sprievodný list 31.10.2018 Type Delivered
10 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.12.2018 Type Payment
12 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 26.03.2021 Type Sent document
PP 50074-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku