Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50074-2015
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50074-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.11.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.05.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06Q 30/02  H04N 5/00  G06K 15/00   
(54)  Názov  Informačné zariadenie so súčasným získavaním spätnej väzby, spôsob prezentácie informácií 
(57)  Anotácia  Aspoň jednou kamerou (5, 6) sa sníma osoba pred zobrazovacou jednotkou (1), zo získaného obrazu sa analyzuje reakcia osoby a podľa reakcie sa menia nastavenia prezentácie informácií. Informačné zariadenie má zobrazovaciu jednotku (1) na zobrazenie vizuálne prezentovaných informácií, aspoň jeden reproduktor (2) a počítač (3) s pamäťou na prezentované informácie. Zariadenie zahrňuje aspoň dve kamery (5, 6). Stabilná kamera (6) je prepojená s modulom (7) na rozpoznávanie polohy osoby a na určenie pozície tváre, výstup je prepojený s riadením smerovania polohovateľnej kamery (5). Výstup z polohovateľnej kamery (5) je prepojený s počítačom (3), v ktorom je jednotka (8) hodnotenia výrazov tváre. Z obrazových dát sa určuje telesné postavenie končatín a/alebo výraz tváre, a/alebo zmena srdcového tepu, a/alebo pohlavie, a/alebo približný vek osoby pred zobrazovacou jednotkou (1) a podľa týchto údajov sa volí spôsob a/alebo obsah prezentácie. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Berčík Jakub, Ing., PhD.; Májového povstania českého ľudu 8, 977 03 Brezno; SK;
Bajús Ján, Ing.; Kraskova 15, 976 66 Polomka; SK;
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.; Štúrova 76, 949 01 Nitra; SK;
Horská Elena, prof. Ing., Dr.; Nitrianska 47, 949 01 Nitra; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.05.2017 05/2017 BA9A
 
PP 50074-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50074-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.11.2015 Typ Doručené
1a Opis 03.11.2015 Typ Doručené
1b Patentové nároky 03.11.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 03.11.2015 Typ Doručené
1d Výkresy 03.11.2015 Typ Doručené
1e Plná moc 03.11.2015 Typ Doručené
2 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 05.11.2015 Typ Doručené
3 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.11.2015 Typ Platba
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.11.2015 Typ Platba
5 Plná moc 25.11.2015 Typ Doručené
6 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 11.12.2015 Typ Odoslané
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 01.03.2017 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP 01.03.2017 Typ Interné listy
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 31.10.2018 Typ Doručené
9a Sprievodný list 31.10.2018 Typ Doručené
10 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.12.2018 Typ Platba
12 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 26.03.2021 Typ Odoslané
PP 50074-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku