Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50074-2015
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50074-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.11.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.05.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06Q 30/02  H04N 5/00  G06K 15/00   
(54)  Názov  Informačné zariadenie so súčasným získavaním spätnej väzby, spôsob prezentácie informácií 
(57)  Anotácia  Aspoň jednou kamerou (5, 6) sa sníma osoba pred zobrazovacou jednotkou (1), zo získaného obrazu sa analyzuje reakcia osoby a podľa reakcie sa menia nastavenia prezentácie informácií. Informačné zariadenie má zobrazovaciu jednotku (1) na zobrazenie vizuálne prezentovaných informácií, aspoň jeden reproduktor (2) a počítač (3) s pamäťou na prezentované informácie. Zariadenie zahrňuje aspoň dve kamery (5, 6). Stabilná kamera (6) je prepojená s modulom (7) na rozpoznávanie polohy osoby a na určenie pozície tváre, výstup je prepojený s riadením smerovania polohovateľnej kamery (5). Výstup z polohovateľnej kamery (5) je prepojený s počítačom (3), v ktorom je jednotka (8) hodnotenia výrazov tváre. Z obrazových dát sa určuje telesné postavenie končatín a/alebo výraz tváre, a/alebo zmena srdcového tepu, a/alebo pohlavie, a/alebo približný vek osoby pred zobrazovacou jednotkou (1) a podľa týchto údajov sa volí spôsob a/alebo obsah prezentácie. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Berčík Jakub, Ing., PhD.; Májového povstania českého ľudu 8, 977 03 Brezno; SK;
Bajús Ján, Ing.; Kraskova 15, 976 66 Polomka; SK;
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.; Štúrova 76, 949 01 Nitra; SK;
Horská Elena, prof. Ing., Dr.; Nitrianska 47, 949 01 Nitra; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.05.2017 5/2017 BA9A
 
PP 50074-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.11.2015 26,50 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.11.2015 10,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.12.2018 198,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2021 10,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 14.09.2022 186,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50074-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50074-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.11.2015 Typ Doručené
Anotácia 03.11.2015 Typ Doručené
Opis 03.11.2015 Typ Doručené
Patentové nároky 03.11.2015 Typ Doručené
Plná moc 03.11.2015 Typ Doručené
Výkresy 03.11.2015 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 05.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.11.2015 Typ Platba
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.11.2015 Typ Platba
Plná moc 25.11.2015 Typ Doručené
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 11.12.2015 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 01.03.2017 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 01.03.2017 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 31.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 31.10.2018 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 21.12.2018 Typ Platba
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 26.03.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 31.05.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 31.05.2021 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 16.06.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 17.08.2021 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 07.09.2021 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.09.2021 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 15.11.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 15.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 15.11.2021 Typ Doručené
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 04.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.03.2022 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 23.08.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 21.09.2022 Typ Odoslané
PP 50074-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku