Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50073-2015
(11)  Číslo patentu  288714 
(21)  Číslo prihlášky  50073-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.10.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  A50795/2014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.06.2016 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  11.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21D 1/25  C21D 1/26  C22C 38/40  C21D 6/00  C21D 9/52   
(54)  Názov  Spôsob výroby kovových pásov 
(57)  Anotácia  Vynález sa týka spôsobu výroby kovového pásu, ktorý okrem Fe obsahuje navyše 0,01 % – 0,2 % C, 12 % – 17 % Cr, 4 % – 8 % Ni, 0 % – 3,5 % Cu, 0 % – 0,5 % Ti, 0 % – 1,8 % Si a 0 % – 2 % Mn, a vyrába sa nasledujúcimi krokmi: a) príprava kovového pásového materiálu s vopred danou hrúbkou, šírkou a dĺžkou, b) zahrievanie až do dosiahnutia predžíhacej teploty medzi 90 °C a 150 °C, c) následné rovnomerné zahrievanie z predžíhacej teploty na teplotu, ktorá je o hodnotu medzi 5 °C a 60 °C nižšia ako vopred stanovená cieľová teplota po dobu medzi 2 h – 4 h, pričom cieľová teplota leží medzi 450 °C a 700 °C, d) následné rovnomerné zahrievanie na cieľovú teplotu v priebehu doby medzi 0,1 h – 1 h, e) výdrž na cieľovej teplote počas 0,5 h – 2,5 h, f) ochladzovanie na požíhaciu teplotu medzi 200 °C a 400 °C v priebehu doby medzi 0,5 h – 2,5 h a g) následné ochladenie z požíhacej teploty na izbovú teplotu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Berndorf Band GmbH; Leobersdorfer Strasse 26, 2560 Berndorf; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schuster Roland; Ludwig Baumann Strasse 53, 2560 Berndorf; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.10.2020 
   Maximálna platnosť do  30.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.06.2016 06/2016 BA9A
2 Udelené patenty 02.12.2019 12/2019 FG4A
 
PP 50073-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 18.12.2019 5 248,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50073-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.10.2015 Typ Doručené
1a Opis 30.10.2015 Typ Doručené
1b Patentové nároky 30.10.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 30.10.2015 Typ Doručené
1d Doklad preukazujúci právo na riešenie 30.10.2015 Typ Doručené
2 Plná moc 30.10.2015 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.10.2015 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 04.11.2015 Typ Platba
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.11.2015 Typ Platba
6 Doklad o práve prednosti 25.11.2015 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.02.2016 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP 02.02.2016 Typ Interné listy
9 správa o rešerši 28.05.2018 Typ Interné listy
10 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 30.05.2018 Typ Odoslané
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.07.2018 Typ Doručené
11a Sprievodný list 25.07.2018 Typ Doručené
12 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.10.2018 Typ Platba
13 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.10.2018 Typ Doručené
13a Sprievodný list 05.10.2018 Typ Doručené
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.12.2018 Typ Doručené
14a Sprievodný list 05.12.2018 Typ Doručené
15 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.02.2019 Typ Doručené
15a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
16 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.02.2019 Typ Platba
17 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.04.2019 Typ Doručené
17a Sprievodný list 04.04.2019 Typ Doručené
18 Žiadosť inde neuvedená 04.04.2019 Typ Doručené
18a Sprievodný list 04.04.2019 Typ Doručené
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.04.2019 Typ Doručené
19a Sprievodný list 04.04.2019 Typ Doručené
20 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.04.2019 Typ Platba
21 Odpoveď na správu úradu 27.05.2019 Typ Doručené
21a Opis 27.05.2019 Typ Doručené
21b Sprievodný list 27.05.2019 Typ Doručené
23 pokyn na udelenie 04.06.2019 Typ Interné listy
24 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 16.07.2019 Typ Odoslané
25 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 04.09.2019 Typ Platba
26 rozhodnutie o udelení patentu 10.09.2019 Typ Odoslané
27 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 26.11.2019 Typ Odoslané
PP 50073-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku