Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50071-2018
(11)  Patent Number  288857 
(21)  Application Number  50071-2018 
(22)  Application Date  18.12.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  12.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  01.07.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  12.04.2021 
(51)  International Patent Classification  B01J 19/08  B01J 19/12  H01J 37/32  H05H 1/24  H05H 1/42  B65G 33/14   
(54)  Title  Zariadenie na rovnomerné opracovanie povrchu sypkých materiálov v plazme 
(57)  Abstract  Zariadenie na rovnomerné opracovanie povrchu sypkých materiálov v plazme obsahuje nádobu vybavenú sklenenou stenou komory (1) a závitnicový dopravník (3) umiestnený v dutom valci (5) v strede nádoby, ktorý je fixovaný o stenu komory (1) pomocou držiakov (7) a ukončený je kónickým vrchlíkom (6) na distribúciu prášku, pričom v spodnej časti komory (1) je umiestnený zásobník prášku (2) a proces opracovania materiálov prebieha v nízkotlakovej plazme medzi uzemnenou (5) a vf elektródou (4) za prítomnosti plynu. Zariadenie je výhodne vybavené prevodmi (8) s motorčekom (9). Podľa ďalšieho aspektu vynálezu je závitnicový dopravník fixovaný pomocou držiakov (7) o stenu komory (1) a je pod vákuom. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; Dúbravská cesta 3484/9, Bratislava-Karlova Ves;
Ústav polymérov SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava; SK;
Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Hrkút Pavol, Ing., CSc.; Rajčianska 40, 821 07 Bratislava 214; SK;
Čaplovič Igor, Ing.; Becková 25, 821 04 Bratislava 2; SK;
Novák Igor, Ing., PhD.; Planckova, 851 01 Bratislava 5; SK;
Gaži Štefan, Mgr.; Ihrisková 9, 831 06 Bratislava 36; SK 
(74)  Attorney(s)  Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD.; Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  18.12.2023 
   Patent in Force maximum until  18.12.2038 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.07.2020 7/2020 BA9A
2 Udelené patenty 12.05.2021 9/2021 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 10.11.2021 21/2021 QA4A
4 Zmeny mien 26.01.2022 2/2022 TC4A
5 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
6 Zmeny mien 27.04.2022 8/2022 TC4A
 
PP 50071-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.12.2018 30,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 19.12.2018 58,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.12.2018 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 09.03.2021 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50071-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
50 udržiavací poplatok za patent za 3. rok 30.03.2021 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 25.11.2021 41,25 EUR 4
51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 08.12.2021 41,25 EUR 4 20.12.2021 41,25 EUR
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 14.10.2022 49,75 EUR 5

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50071-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.12.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 18.12.2018 Type Delivered
Plná moc 18.12.2018 Type Delivered
Plná moc 18.12.2018 Type Delivered
Plná moc 18.12.2018 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 18.12.2018 Type Delivered
Výkresy 18.12.2018 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 18.12.2018 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 18.12.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.12.2018 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.12.2018 Type Payment
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 20.12.2018 Type Payment
výsledok rešerše 05.06.2019 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 05.06.2019 Type Sent document
záznam o vykonaní predbežného prieskum 03.03.2020 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 03.03.2020 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.08.2020 Type Delivered
Sprievodný list 18.08.2020 Type Delivered
Doplnenie materiálov 11.09.2020 Type Delivered
Sprievodný list 11.09.2020 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 14.09.2020 Type Sent document
pokyn na udelenie 26.02.2021 Type Internal Letter
doplnková rešeršná správa 26.02.2021 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 05.03.2021 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 10.03.2021 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 11.03.2021 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 10.05.2021 Type Sent document
Ponuka licencie 26.10.2021 Type Delivered
Sprievodný list 26.10.2021 Type Delivered
oznámenie o zápise ponuky licencie 03.11.2021 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 16.12.2021 Type Sent document
vnútrospisový list 17.12.2021 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 17.01.2022 Type Delivered
Sprievodný list 17.01.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 24.01.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 07.02.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise zmeny 07.02.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 09.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 09.02.2022 Type Delivered
Sprievodný list 09.02.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.02.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 28.03.2022 Type Sent document
PP 50071-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Oprava adresy prihlasovatela/majitela 11.09.2020 Ústav polymérov SAV Ústav informatiky SAV
Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD. Gróf Martin, Ing., PhD.
Ústav informatiky SAV Ústav polymérov SAV
Elektrotechnický ústav SAV Elektrotechnický ústav SAV
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.01.2022 Elektrotechnický ústav SAV Ústav polymérov SAV
Ústav polymérov SAV, v. v. i. Elektrotechnický ústav SAV
Ústav informatiky SAV Ústav informatiky SAV
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.02.2022 Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. Ústav polymérov SAV, v. v. i.
Ústav polymérov SAV, v. v. i. Ústav informatiky SAV
Ústav informatiky SAV Elektrotechnický ústav SAV
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.03.2022 Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Ústav informatiky SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku