Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50071-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50071-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.12.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 19/08  B01J 19/12  H01J 37/32  H05H 1/24  H05H 1/42  B65G 33/14   
(54)  Názov  Zariadenie na rovnomerné opracovanie povrchu sypkých materiálov v plazme 
(57)  Anotácia  Zariadenie na rovnomerné opracovanie povrchu sypkých materiálov v plazme obsahuje nádobu vybavenú sklenenou stenou komory (1) a závitnicový dopravník (3) umiestnený v dutom valci (5) v strede nádoby, ktorý je fixovaný o stenu komory (1) pomocou držiakov (7) a ukončený je kónickým vrchlíkom (6) na distribúciu prášku, pričom v spodnej časti komory (1) je umiestnený zásobník prášku (2) a proces opracovania materiálov prebieha v nízkotlakovej plazme medzi uzemnenou (5) a vf elektródou (4) za prítomnosti plynu. Zariadenie je výhodne vybavené prevodmi (8) s motorčekom (9). Podľa ďalšieho aspektu vynálezu je závitnicový dopravník fixovaný pomocou držiakov (7) o stenu komory (1) a je pod vákuom. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav informatiky SAV; Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava 45; SK;
Ústav polymérov SAV; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45; SK;
Elektrotechnický ústav SAV; Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hrkút Pavol, Ing., CSc.; Rajčianska 40, 821 07 Bratislava 214; SK;
Čaplovič Igor, Ing.; Becková 25, 821 04 Bratislava 2; SK;
Novák Igor, Ing., PhD.; Planckova, 851 01 Bratislava 5; SK;
Gaži Štefan, Mgr.; Ihrisková 9, 831 06 Bratislava 36; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD.; Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.12.2021 
   Maximálna platnosť do  18.12.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.07.2020 07/2020 BA9A
 
PP 50071-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za patent za 3. rok 30.03.2021 3 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50071-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.12.2018 Typ Doručené
1a Opis 18.12.2018 Typ Doručené
1b Výkresy 18.12.2018 Typ Doručené
1c Plná moc 18.12.2018 Typ Doručené
1d Plná moc 18.12.2018 Typ Doručené
1e Plná moc 18.12.2018 Typ Doručené
1f Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 18.12.2018 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 18.12.2018 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 18.12.2018 Typ Doručené
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.12.2018 Typ Platba
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.12.2018 Typ Platba
5 Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 20.12.2018 Typ Platba
7 výsledok rešerše 05.06.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 05.06.2019 Typ Odoslané
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 03.03.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 03.03.2020 Typ Interné listy
11 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.08.2020 Typ Doručené
11a Sprievodný list 18.08.2020 Typ Doručené
12 oznámenie o zápise zmeny 14.09.2020 Typ Odoslané
13 Doplnenie materiálov 11.09.2020 Typ Doručené
13a Sprievodný list 11.09.2020 Typ Doručené
14 doplnková rešeršná správa 26.02.2021 Typ Interné listy
15 pokyn na udelenie 26.02.2021 Typ Interné listy
16 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 05.03.2021 Typ Odoslané
17 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 10.03.2021 Typ Platba
18 rozhodnutie o udelení patentu 11.03.2021 Typ Odoslané
PP 50071-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 11.09.2020 Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD. Gróf Martin, Ing., PhD.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku