Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50070-2016
(11)  Číslo patentu  289010 
(21)  Číslo prihlášky  50070-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.10.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  24.11.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  01.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 3/01  G06T 7/00  G06F 17/00  G06F 3/0484   
(54)  Názov  Spôsob interaktívnej kvantifikácie digitalizovaných 3D objektov pomocou kamery snímajúcej pohľad 
(57)  Anotácia  Spôsob interaktívnej kvantifikácie digitalizovaných 3D objektov s kamerou snímajúcou pohľad je založený na tom, že sa určujú súradnice pozorovaného miesta obrazovky kamerou snímajúcou polohu zreničiek operátora hľadiaceho na obrazovku; definujú sa rozmery študovaného subobjemu kvádra VOI s rozmermi Sx, Sy, Sz alebo valca VOI s rozmermi Sx = Sy = Sxy; vyberá sa analyzovaná častica a poloha VOI; vizualizuje sa VOI, kde jeho jednotlivé hladiny sa zobrazia vedľa seba na obrazovke; koriguje sa pozorované miesto pomocou vizualizácie VOI, kde pozorovaná hladina je zvýraznená hrubým rámčekom; vyberá sa posledná hladina pohľadom operátora z postupnosti hladín sondy, upriamuje sa pohľad na poslednú hladinu, na ktorej je ešte častica viditeľná, a identifikácia hladiny sa potvrdzuje fixáciu pohľadu na určitý čas; častica sa analyzuje algoritmom na overenie vlastnosti označenej častice v 3D priestore a označuje sa farebnou značkou, pričom poloha značky na hladinách medzi označenými hladinami sa určuje interpoláciou alebo nájdením reprezentatívneho bodu analýzou reálnych obrazových dát. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.; Watsonova 47, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tomori Zoltán, doc. Ing., CSc.; Stropkovská 26, 040 11 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Gróf Martin, Ing., PhD.; Štefánikova 49, 814 38 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2017/000009 
   Minimálna platnosť do  17.10.2023 
   Maximálna platnosť do  17.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.05.2018 5/2018 BA9A
2 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 HC9A
3 Udelené patenty 24.11.2022 22/2022 FG4A
 
PP 50070-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.10.2016 27,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 26.10.2016 58,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.11.2017 20,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 27.09.2022 126,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50070-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 12.10.2022 496,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50070-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 17.10.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 17.10.2016 Typ Doručené
Opis 17.10.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 17.10.2016 Typ Doručené
Plná moc 17.10.2016 Typ Doručené
Výkresy 17.10.2016 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.10.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 24.10.2016 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.10.2016 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 27.10.2016 Typ Platba
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 06.11.2017 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 14.02.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.02.2018 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.02.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 13.09.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 30.09.2022 Typ Odoslané
Ponuka licencie 10.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 01.12.2022 Typ Odoslané
PP 50070-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2022 Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. Ústav experimentálnej fyziky SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku