Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50069-2016
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50069-2016 
(22)  Application Date  14.10.2016 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  02.05.2018 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  A01C 1/06  A01H 5/10  C09D 133/08  C09D 133/10  C09D 103/04  C09D 7/20   
(54)  Title  Obaľovacia zmes na báze superabsorbentov a spôsob obaľovania osív touto zmesou 
(57)  Abstract  Obaľovacia zmes na báze superabsorbentov najmä na poťahovanie semien obsahuje superabsorbent v rozsahu 0,5 - 5,0 % hmotnosti semena a adhezíva v roztoku vody a etanolu v rozsahu 0,1 - 2,0 % hmotnosti semena, pričom roztok adhezíva obsahuje vodu v rozsahu 10 - 50 % hmotnostných, etanol v rozsahu 20 - 40 % hmotnostných a adhezívum v rozsahu 30 – 50 % hmotnostných. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  PeWaS s.r.o; Vansovej 2, 811 03 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Žúži Bohuslav, doc. Ing., CSc.; Sládkovičova 35, 902 01 Pezinok; SK;
Gelinger Viktor, Ing.; Pri Šajbách 24, 821 06 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zamietnutá prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.05.2018 05/2018 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 14.04.2021 07/2021 FC9A
 
PP 50069-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50069-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.10.2016 Type Delivered
1a Opis 14.10.2016 Type Delivered
1b Patentové nároky 14.10.2016 Type Delivered
1c Anotácia 14.10.2016 Type Delivered
1d Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.10.2016 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.10.2016 Type Payment
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.10.2016 Type Payment
4 Plná moc 18.10.2016 Type Delivered
5 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.10.2016 Type Delivered
6 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.10.2016 Type Payment
7 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 08.11.2016 Type Sent document
8 Doplnenie materiálov 14.12.2016 Type Delivered
8a Opis 14.12.2016 Type Delivered
8b Patentové nároky 14.12.2016 Type Delivered
8c Anotácia 14.12.2016 Type Delivered
10 výsledok rešerše 16.05.2017 Type Internal Letter
11 oznámenie o výsledku rešerše 16.05.2017 Type Sent document
12 záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.02.2018 Type Internal Letter
13 pokyn na zverejnenie PP 12.02.2018 Type Internal Letter
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 17.04.2019 Type Delivered
14a Sprievodný list 17.04.2019 Type Delivered
14b Plná moc 17.04.2019 Type Delivered
15 oznámenie o zápise zmeny 07.05.2019 Type Sent document
17 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 30.06.2020 Type Sent document
18 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.09.2020 Type Delivered
18a Sprievodný list 04.09.2020 Type Delivered
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.11.2020 Type Delivered
19a Sprievodný list 05.11.2020 Type Delivered
20 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 10.11.2020 Type Sent document
21 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.11.2020 Type Payment
22 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 18.01.2021 Type Sent document
PP 50069-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 07.05.2019 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku