Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50069-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50069-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.10.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01C 1/06  A01H 5/10  C09D 133/08  C09D 133/10  C09D 103/04  C09D 7/20   
(54)  Názov  Obaľovacia zmes na báze superabsorbentov a spôsob obaľovania osív touto zmesou 
(57)  Anotácia  Obaľovacia zmes na báze superabsorbentov najmä na poťahovanie semien obsahuje superabsorbent v rozsahu 0,5 - 5,0 % hmotnosti semena a adhezíva v roztoku vody a etanolu v rozsahu 0,1 - 2,0 % hmotnosti semena, pričom roztok adhezíva obsahuje vodu v rozsahu 10 - 50 % hmotnostných, etanol v rozsahu 20 - 40 % hmotnostných a adhezívum v rozsahu 30 – 50 % hmotnostných. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PeWaS s.r.o; Vansovej 2, 811 03 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Žúži Bohuslav, doc. Ing., CSc.; Sládkovičova 35, 902 01 Pezinok; SK;
Gelinger Viktor, Ing.; Pri Šajbách 24, 821 06 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.05.2018 05/2018 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 14.04.2021 07/2021 FC9A
 
PP 50069-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50069-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.10.2016 Typ Doručené
1a Opis 14.10.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 14.10.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 14.10.2016 Typ Doručené
1d Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.10.2016 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 20.10.2016 Typ Platba
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.10.2016 Typ Platba
4 Plná moc 18.10.2016 Typ Doručené
5 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.10.2016 Typ Doručené
6 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.10.2016 Typ Platba
7 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 08.11.2016 Typ Odoslané
8 Doplnenie materiálov 14.12.2016 Typ Doručené
8a Opis 14.12.2016 Typ Doručené
8b Patentové nároky 14.12.2016 Typ Doručené
8c Anotácia 14.12.2016 Typ Doručené
10 výsledok rešerše 16.05.2017 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 16.05.2017 Typ Odoslané
12 záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.02.2018 Typ Interné listy
13 pokyn na zverejnenie PP 12.02.2018 Typ Interné listy
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 17.04.2019 Typ Doručené
14a Sprievodný list 17.04.2019 Typ Doručené
14b Plná moc 17.04.2019 Typ Doručené
15 oznámenie o zápise zmeny 07.05.2019 Typ Odoslané
17 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 30.06.2020 Typ Odoslané
18 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.09.2020 Typ Doručené
18a Sprievodný list 04.09.2020 Typ Doručené
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.11.2020 Typ Doručené
19a Sprievodný list 05.11.2020 Typ Doručené
20 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 10.11.2020 Typ Odoslané
21 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.11.2020 Typ Platba
22 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 18.01.2021 Typ Odoslané
PP 50069-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 07.05.2019 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku