Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50068-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50068-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.10.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 7/04  C12N 9/02  C12N 9/04   
(54)  Názov  Spôsob biotransformácie trans-2-hexenálu na trans-2-hexenol pomocou rekombinantných enzýmov 
(57)  Anotácia  Vynález sa týka spôsobu prípravy trans-2-hexenolu redukciou trans-2-hexenálu pomocou oxido-redukčného systému pozostávajúceho z rekombinantných enzýmov alkohol dehydrogenázy (rYADH1) a formiátdehydrogenázy (rFDH). Tieto enzýmy sú produkované špeciálne konštruovanými rekombinantnými kmeňmi E. coli v rozpustnej forme a oproti komerčne dostupným preparátom majú vylepšené kinetické vlastnosti. Na optimalizáciu ich produkcie sme stanovili vhodné kultivačné podmienky a purifikačné postupy. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Stuchlík Stanislav, doc. RNDr., CSc.; Astrová 16, 821 01 Bratislava; SK;
Levarski Zdeno, PhD.; Saratovská 3, 841 02 Bratislava; SK;
Koiš Pavol, RNDr., PhD.; Pri starej prachárni 18, 831 04 Bratislava; SK;
Fraňo Milan, Mgr.; Rimavská 1650/4, 979 01 Rimavská Sobota; SK;
Turňa Ján, prof. RNDr., CSc.; Ševčenkova 18, 851 01 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.05.2018 05/2018 BA9A
 
PP 50068-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50068-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 13.10.2016 Typ Doručené
1a Opis 13.10.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 13.10.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 13.10.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 13.10.2016 Typ Doručené
1e Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.10.2016 Typ Doručené
1f Plná moc 13.10.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 20.10.2016 Typ Odoslané
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.10.2016 Typ Platba
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 28.10.2016 Typ Platba
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.01.2017 Typ Platba
6 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 23.02.2017 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 07.04.2017 Typ Doručené
7a Patentové nároky 07.04.2017 Typ Doručené
7b Sprievodný list 07.04.2017 Typ Doručené
8 Žiadosť o vrátenie poplatku 26.06.2017 Typ Doručené
9 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 23.01.2018 Typ Odoslané
10 vnútrospisový list 25.01.2018 Typ Interné listy
11 záznam o vykonaní predbežného prieskum 12.02.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na zverejnenie PP 12.02.2018 Typ Interné listy
13 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.09.2019 Typ Doručené
14 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 24.09.2019 Typ Platba
15 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 30.12.2020 Typ Odoslané
16 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.03.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 05.03.2021 Typ Doručené
17 Odpoveď na správu úradu 03.05.2021 Typ Doručené
17a Opis 03.05.2021 Typ Doručené
17b Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
PP 50068-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku