Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50067-2018
(11)  Číslo patentu  289000 
(21)  Číslo prihlášky  50067-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.05.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  28.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.11.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  27.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04B 15/00  H04B 1/00  G06N 7/00   
(54)  Názov  Filter s funkciami príslušnosti a exponenciálnym zabúdaním 
(57)  Anotácia  Filter s funkciami príslušnosti a exponenciálnym zabúdaním pozostáva z bloku (1) na výber typu funkcie príslušnosti a bloku (2) na voľbu parametra exponenciálneho zabúdania, ktoré sú pripojené k blokom (3) a (4) priraďovania váh vzorkám signálu na základe zvolenej funkcie príslušnosti a parametra exponenciálneho zabúdania, z bloku (5) na zapamätanie a posuv vzoriek nefiltrovaného signálu, z blokov (7) a (8) násobenia hodnoty vzoriek nefiltrovaného signálu s váhou podľa zvolenej funkcie príslušnosti, pričom výpočet hodnoty filtrovaného signálu je realizovaný v blokoch (9), (10) a (11) tak, že vstupmi do bloku (9) sú výstupy blokov (7) a (8) násobenia, vstupmi do bloku (10) sú výstupy blokov (3) a (4) priraďovania váh a výstupy blokov (9) a (10) sú pripojené k bloku (11), ktorý je pripojený k bloku (6) poslednej vzorky vyfiltrovaného signálu, ktorého výstup je vstupom do blokov (3) a (4) priraďovania váh. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mižáková Jana, PaeDr., PhD.; Slnečná 1, 080 01 Prešov 1; SK;
Piteľ Ján, prof. Ing., PhD.; Magurská 7, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50047-2018 
   Minimálna platnosť do  27.11.2022 
   Maximálna platnosť do  04.05.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.11.2019 11/2019 BA9A
2 Udelené patenty 28.09.2022 18/2022 FG4A
 
PP 50067-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.12.2018 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.11.2019 58,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 25.07.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50067-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50067-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 21.11.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 07.12.2018 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 11.12.2018 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 14.11.2019 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.11.2019 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 12.07.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 27.07.2022 Typ Odoslané
PP 50067-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku