Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 50065-2015
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  50065-2015 
(22)  Application Date  15.10.2015 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  03.05.2017 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  C12N 15/00   
(54)  Title  Spôsob úpravy funkčného stavu ľubovoľnej mRNA umožňujúci jej selektívne a špecifické rozpoznanie 
(57)  Abstract  Opisuje sa spôsob úpravy funkčného stavu ľubovoľnej nukleovej kyseliny umožňujúci jej špecifické a selektívne rozpoznanie a následnú selektívnu manipuláciu, intervenciu, detekciu, kvantifikáciu, značenie, pre-targetovanie a sortovanie, pričom sa táto nukleová kyselina podrobí zacieleniu konštruktom tvoreným aspoň dvomi sekvenčne-špecifickými oligonukleotidmi vzájomne prepojenými veľkostne špecifickým polymérnym linkerom vymedzujúcim ich vzájomnú vzdialenosť, pričom každým sekvenčne špecifickým oligonukleotidom sa zacieli vopred definovaná cieľová sekvencia úseku nukleovej kyseliny za vzniku stabilného heteroduplexu. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ústav polymérov SAV; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Rázga Filip, Ing., PhD.; Sokolská 15, 903 01 Senec; SK;
Némethová Veronika, Mgr.; Vajanského 7, 9740 01 Nové Zámky; SK 
(74)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Makeľová Katarína, Mgr.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  PCT/SK2016/060002 
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.05.2017 05/2017 BA9A
 
PP 50065-2015
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 50065-2015
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.10.2015 Type Delivered
1a Opis 15.10.2015 Type Delivered
1b Patentové nároky 15.10.2015 Type Delivered
1c Anotácia 15.10.2015 Type Delivered
1d Výkresy 15.10.2015 Type Delivered
2 Žiadosť o opravu 16.10.2015 Type Delivered
2a Výkresy 16.10.2015 Type Delivered
3 Plná moc 21.10.2015 Type Delivered
4 Žiadosť o opravu 21.10.2015 Type Delivered
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.10.2015 Type Payment
6 vnútrospisový list 17.10.2016 Type Internal Letter
7 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.10.2016 Type Payment
8 vnútrospisový list 26.10.2016 Type Internal Letter
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 22.02.2017 Type Internal Letter
10 pokyn na zverejnenie PP 22.02.2017 Type Internal Letter
11 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 25.09.2018 Type Delivered
11a Odôvodnenie žiadosti 25.09.2018 Type Delivered
12 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.09.2018 Type Payment
14 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 18.12.2018 Type Delivered
15 Výpoveď plnej moci 26.02.2019 Type Delivered
15a Sprievodný list 26.02.2019 Type Delivered
16 Žiadosť inde neuvedená 27.02.2019 Type Delivered
16a Plná moc 27.02.2019 Type Delivered
16b Plná moc 27.02.2019 Type Delivered
16c Príloha inde neuvedená 27.02.2019 Type Delivered
16d Sprievodný list 27.02.2019 Type Delivered
17 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 11.03.2019 Type Delivered
18 všeobecný referátnik 12.03.2019 Type Sent document
19 Výpoveď plnej moci 18.03.2019 Type Delivered
19a Sprievodný list 18.03.2019 Type Delivered
PP 50065-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku