Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50065-2015
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50065-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.10.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.05.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/00   
(54)  Názov  Spôsob úpravy funkčného stavu ľubovoľnej mRNA umožňujúci jej selektívne a špecifické rozpoznanie 
(57)  Anotácia  Opisuje sa spôsob úpravy funkčného stavu ľubovoľnej nukleovej kyseliny umožňujúci jej špecifické a selektívne rozpoznanie a následnú selektívnu manipuláciu, intervenciu, detekciu, kvantifikáciu, značenie, pre-targetovanie a sortovanie, pričom sa táto nukleová kyselina podrobí zacieleniu konštruktom tvoreným aspoň dvomi sekvenčne-špecifickými oligonukleotidmi vzájomne prepojenými veľkostne špecifickým polymérnym linkerom vymedzujúcim ich vzájomnú vzdialenosť, pričom každým sekvenčne špecifickým oligonukleotidom sa zacieli vopred definovaná cieľová sekvencia úseku nukleovej kyseliny za vzniku stabilného heteroduplexu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rázga Filip, Ing., PhD.; Sokolská 15, 903 01 Senec; SK;
Némethová Veronika, Mgr., PhD.; Vajanského 7, 940 01 Nové Zámky; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rázga Filip, Ing., PhD.; Sokolská 15, 903 01 Senec; SK;
Némethová Veronika, Mgr.; Vajanského 7, 9740 01 Nové Zámky; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2016/060002 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.05.2017 05/2017 BA9A
2 Prepis prihlasovateľa patentu (na základe rozhodnutia súdu) 04.06.2019 06/2019 RL9A
 
PP 50065-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50065-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.10.2015 Typ Doručené
1a Opis 15.10.2015 Typ Doručené
1b Patentové nároky 15.10.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 15.10.2015 Typ Doručené
1d Výkresy 15.10.2015 Typ Doručené
2 Žiadosť o opravu 16.10.2015 Typ Doručené
2a Výkresy 16.10.2015 Typ Doručené
3 Plná moc 21.10.2015 Typ Doručené
4 Žiadosť o opravu 21.10.2015 Typ Doručené
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.10.2015 Typ Platba
6 vnútrospisový list 17.10.2016 Typ Interné listy
7 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.10.2016 Typ Platba
8 vnútrospisový list 26.10.2016 Typ Interné listy
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 22.02.2017 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie PP 22.02.2017 Typ Interné listy
11 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 25.09.2018 Typ Doručené
11a Odôvodnenie žiadosti 25.09.2018 Typ Doručené
12 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.09.2018 Typ Platba
14 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 18.12.2018 Typ Doručené
15 Výpoveď plnej moci 26.02.2019 Typ Doručené
15a Sprievodný list 26.02.2019 Typ Doručené
16 Žiadosť inde neuvedená 27.02.2019 Typ Doručené
16a Plná moc 27.02.2019 Typ Doručené
16b Plná moc 27.02.2019 Typ Doručené
16c Príloha inde neuvedená 27.02.2019 Typ Doručené
16d Sprievodný list 27.02.2019 Typ Doručené
17 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 11.03.2019 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 12.03.2019 Typ Odoslané
19 Výpoveď plnej moci 18.03.2019 Typ Doručené
19a Sprievodný list 18.03.2019 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 05.04.2019 Typ Odoslané
21 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 05.04.2019 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 05.04.2019 Typ Doručené
22a Plná moc 05.04.2019 Typ Doručené
22b Plná moc 05.04.2019 Typ Doručené
23 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.04.2019 Typ Doručené
23a Plná moc 03.04.2019 Typ Doručené
23b Plná moc 03.04.2019 Typ Doručené
24 Odpoveď na správu úradu 02.05.2019 Typ Doručené
24a Príloha inde neuvedená 02.05.2019 Typ Doručené
24b Príloha inde neuvedená 02.05.2019 Typ Doručené
24c Uznesenie (súd, prokuratúra, ...) 02.05.2019 Typ Doručené
26 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 13.05.2019 Typ Odoslané
27 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 06.03.2020 Typ Odoslané
28 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.04.2020 Typ Doručené
28a Sprievodný list 28.04.2020 Typ Doručené
29 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 04.05.2020 Typ Odoslané
30 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.06.2020 Typ Doručené
31 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 08.06.2020 Typ Odoslané
32 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.06.2020 Typ Platba
33 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.06.2020 Typ Doručené
33a Plná moc 19.06.2020 Typ Doručené
34 oznámenie o zápise zmeny 23.06.2020 Typ Odoslané
PP 50065-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 02.04.2019 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 09.05.2019 BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr.
3 Odňatie ochrany a zápis prepisu 09.05.2019 Rázga Filip, Ing., PhD. Ústav polymérov SAV
Némethová Veronika, Mgr., PhD.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 22.06.2020 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku