Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50065-2015
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50065-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.10.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.05.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/00   
(54)  Názov  Spôsob úpravy funkčného stavu ľubovoľnej mRNA umožňujúci jej selektívne a špecifické rozpoznanie 
(57)  Anotácia  Opisuje sa spôsob úpravy funkčného stavu ľubovoľnej nukleovej kyseliny umožňujúci jej špecifické a selektívne rozpoznanie a následnú selektívnu manipuláciu, intervenciu, detekciu, kvantifikáciu, značenie, pre-targetovanie a sortovanie, pričom sa táto nukleová kyselina podrobí zacieleniu konštruktom tvoreným aspoň dvomi sekvenčne-špecifickými oligonukleotidmi vzájomne prepojenými veľkostne špecifickým polymérnym linkerom vymedzujúcim ich vzájomnú vzdialenosť, pričom každým sekvenčne špecifickým oligonukleotidom sa zacieli vopred definovaná cieľová sekvencia úseku nukleovej kyseliny za vzniku stabilného heteroduplexu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav polymérov SAV; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rázga Filip, Ing., PhD.; Sokolská 15, 903 01 Senec; SK;
Némethová Veronika, Mgr.; Vajanského 7, 9740 01 Nové Zámky; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Makeľová Katarína, Mgr.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2016/060002 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.05.2017 05/2017 BA9A
 
PP 50065-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50065-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.10.2015 Typ Doručené
1a Opis 15.10.2015 Typ Doručené
1b Patentové nároky 15.10.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 15.10.2015 Typ Doručené
1d Výkresy 15.10.2015 Typ Doručené
2 Žiadosť o opravu 16.10.2015 Typ Doručené
2a Výkresy 16.10.2015 Typ Doručené
3 Plná moc 21.10.2015 Typ Doručené
4 Žiadosť o opravu 21.10.2015 Typ Doručené
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.10.2015 Typ Platba
6 vnútrospisový list 17.10.2016 Typ Interné listy
7 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.10.2016 Typ Platba
8 vnútrospisový list 26.10.2016 Typ Interné listy
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 22.02.2017 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie PP 22.02.2017 Typ Interné listy
11 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 25.09.2018 Typ Doručené
11a Odôvodnenie žiadosti 25.09.2018 Typ Doručené
12 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.09.2018 Typ Platba
PP 50065-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku