Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50064-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50064-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2017-687 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.10.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.05.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61L 3/10  B61L 1/18  B61L 23/00   
(54)  Názov  Spôsob činnosti vozidlovej časti vlakového zabezpečovača a vozidlová časť vlakového zabezpečovača na jeho vykonávanie 
(57)  Anotácia  Vynález sa týka spôsobu činnosti vozidlovej časti vlakového zabezpečovača, pri ktorom sa snímacím zariadením vlaku indukčnou väzbou sníma z traťovej časti signál s informáciou zakódovanou pomocou modulácie, potom sa snímaný signál vozidlovou časťou vlakového zabezpečovača spracováva a vyhodnocuje na určenie prenášanej informácie. Zo signálu snímaného vozidlovou časťou vlakového zabezpečovača sa vydelia postranné pásma do samostatnej vetvy (1, 2), potom sa príslušné postranné pásmo v príslušnej vetve (1, 2) samostatne analyzuje a dekóduje na určenie prenášanej informácie v každej z vetiev (1, 2), informácie určené v každej vetve (1, 2) sa vzájomne porovnajú a určí sa výsledok na rozhodovanie v rámci vlakového zabezpečovača. Vynález sa tiež týka vozidlovej časti vlakového zabezpečovača obsahujúcej prostriedky na snímanie moduláciou zakódovaného signálu z traťových obvodov indukčnou väzbou a ďalej obsahujúcej prostriedky na spracovanie a analýzu signálu a jeho dekódovanie na určenie prenášanej informácie. Prostriedky na spracovanie a analýzu snímaného signálu a jeho dekódovanie obsahujú prostriedky (10, 20) na vydelenie každého z postranných pásiem snímaného signálu do samostatnej vetvy (1, 2), pričom v každej vetve (1, 2) sú za prostriedkami (10, 20) na vydelenie každého z postranných pásiem do samostatnej vetvy (1, 2) usporiadané prostriedky (11, 21) na určenie pôvodnej prenášanej informácie z každého postranného pásma snímaného signálu, za ktorými sú obe vetvy (1, 2) vedené do porovnávacieho prostriedku (3) na určenie výslednej pôvodne prenášanej informácie pre rozhodovanie v rámci vlakového zabezpečovača. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AŽD Praha s.r.o.; Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 - Záběhlice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dohnálek Pavel, Ing.; Nádražní 835, 664 71 Veverská Bítýška; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.02.2023 
   Maximálna platnosť do  29.10.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.05.2019 5/2019 BA9A
 
PP 50064-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.11.2018 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.11.2018 30,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 26.10.2022 176,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50064-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50064-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 29.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o práve prednosti 29.10.2018 Typ Doručené
Opis 29.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 29.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 29.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 06.11.2018 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 06.11.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 07.11.2018 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.11.2018 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 06.02.2019 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 06.02.2019 Typ Interné listy
správa o rešerši 12.07.2022 Typ Interné listy
výzva na predloženie plnej moci 22.07.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 05.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.09.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 27.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.09.2022 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 29.09.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 28.10.2022 Typ Odoslané
PP 50064-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku