Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50063-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50063-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.02.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E03B 3/02  E04D 13/00   
(54)  Názov  Hydrologické zariadenie na zachytávanie a využívanie zrážkových vôd z plochých striech na požiarne účely 
(57)  Anotácia  Hydrologické zariadenie na zachytávanie a využívanie zrážkových vôd z plochých striech na požiarne účely je tvorené strešným vpustom (1), vnútorným zvislým dažďovým zvodom (2) s čistiacim kusom, ležatým dažďovým zvodom (3) a jemným filtrom (4), cez ktoré sa prívodným potrubím (5) zrážková voda privádza do zásobníka (6) požiarnej vody, ktorý má zabudovaný senzor (7) na určovanie stavu vodnej hladiny a odovzdávanie informácií do personálneho počítača (8), pričom k zásobníku (6) požiarnej vody je vybudovaná prístupová komunikácia (9) so spevnenou plochou pre požiarnu techniku a následne je požiarna voda zo zásobníka (6) požiarnej vody odvodným potrubím (10) s hlavným uzáverom (11) odvádzaná do automatickej tlakovej stanice (12) so záložným (13) zdrojom elektriny, kde sa po natlakovaní do potrubia využije na rozvod požiarneho vodovodu (14) v budove, pre vonkajší požiarny vodovod (15) a pre systémy stabilných hasiacich zariadení (16), pričom nadbytočná dažďová voda zo zásobníka (6) požiarnej vody je potrubím (17) odvádzaná do drenblokov (18). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Flimel Marián, doc. Ing., CSc.; Exnárova, 080 01 Prešov 1; SK;
Flimel Adam, Ing.; Popradská, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50013-2018 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2019 09/2019 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach 13.10.2021 19/2021 FB9A
 
PP 50063-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50063-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 29.10.2018 Typ Doručené
1a Opis 29.10.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 29.10.2018 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 22.11.2018 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 28.11.2018 Typ Platba
4 záznam o vykonaní predbežného prieskum 06.06.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie PP 06.06.2019 Typ Interné listy
6 rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 02.09.2021 Typ Odoslané
PP 50063-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku