Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50062-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  50062-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.11.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Zariadenie na meranie magneto-dielektrických vlastností tenkých dielektrických vrstiev a systém obsahujúci toto zariadenie 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever;
Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.; Watsonova 47, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dolník Bystrík, doc., Ing., PhD.; Humenská 49, 040 11 Košice; SK;
Rajňák Michal, RNDr., PhD.; Vyšný Hrušov 158, 067 32 Vyšný Hrušov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 50062-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.12.2021 98,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 03.12.2021 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.12.2021 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50062-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50062-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 30.11.2021 Typ Doručené
Opis 30.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.11.2021 Typ Doručené
Výkresy 30.11.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 30.11.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.11.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 30.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Oznámenie inde neuvedené 06.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 06.12.2021 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 07.12.2021 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.12.2021 Typ Platba
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 07.12.2021 Typ Platba
výzva na predloženie plnej moci 09.12.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 17.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 17.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 17.12.2021 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 20.12.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 20.12.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 20.12.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 20.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.02.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Typ Odoslané
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 21.03.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.03.2022 Typ Doručené
PP 50062-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2022 Technická univerzita v Košiciach Technická univerzita v Košiciach
Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. Ústav experimentálnej fyziky SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku