Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50060-2018
(11)  Číslo patentu  288849 
(21)  Číslo prihlášky  50060-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.03.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.03.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  26.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 15/02  B25J 15/04   
(54)  Názov  Chápadlo s vymeniteľnými čeľusťami a s ramenami ovládanými kľukovým mechanizmom poháňaným elektrickým servopohonom 
(57)  Anotácia  Konštrukciu chápadla s vymeniteľnými čeľusťami a s ramenami ovládanými kľukovým mechanizmom poháňaným elektrickým servopohonom tvorí nosný rám (1), na ktorom je pripevnený nosný stĺpik (2) s upevňovacou prírubou (3), ďalej je tam pripevnený nosič (6) servopohonu so servopohonom (12) s krokovacím kotúčom (7), ťahadlami (8) a čapmi (10), (11) s ramenami (4) chápadla. Ramená (4) chápadla sú s nosným rámom (1) spojené pomocou čapov (9). K ramenám (4) sú pomocou skrutiek (14) pripevnené čeľuste (5) a snímač (13) prítomnosti s manipulovaným predmetom.  
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK;
Stredná priemyselná škola elektrotechnická; Plzenská 1, 080 47 Prešov 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Michalík Peter, doc. Ing., PhD.; Kysucká 36, 080 05 Prešov - Solivar; SK;
Hatala Michal, doc. Ing., PhD.; Dubová 10, 080 05 Prešov 5; SK;
Mitaľová Zuzana, Ing., PhD.; Topoľová 5, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová; SK;
Ambrozy Martin, Ing.; Francisciho 23, 054 01 Levoča; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  07.03.2022 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50027-2017 
   Minimálna platnosť do  07.03.2022 
   Maximálna platnosť do  07.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.03.2020 3/2020 BA9A
2 Udelené patenty 12.05.2021 9/2021 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 11.01.2023 1/2023 MM4A
 
PP 50060-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.11.2018 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.02.2020 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 22.02.2021 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50060-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 01.03.2021 248,00 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50060-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 22.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad preukazujúci právo na riešenie 22.10.2018 Typ Doručené
Opis 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 15.11.2018 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.11.2018 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 09.01.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 09.01.2020 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 04.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 04.02.2020 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 02.03.2020 Typ Platba
správa o rešerši 05.02.2021 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 09.02.2021 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 10.02.2021 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 23.02.2021 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 24.02.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 07.05.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 09.06.2022 Typ Odoslané
PP 50060-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku