Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50060-2017
(11)  Číslo patentu  288865 
(21)  Číslo prihlášky  50060-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2016-549 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  30.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05B 15/02  E05B 1/00  E05B 5/00  E05B 63/04   
(54)  Názov  Dverové kovanie 
(57)  Anotácia  Dverové kovanie, najmä dverové kovanie posuvných dverí, obsahuje dve prichytávacie mušle (1, 2) usporiadané proti sebe v dutine dverí (3), pričom každá prichytávacia mušľa (1, 2) obsahuje dutú časť (5, 6) najmenej s jednou opornou časťou (7, 8) s tým, že o opornú časť (7) prvej dutinovej časti (5) sa opiera prvá spojovacia doštička (9) a o opornú časť (8) druhej dutinovej časti (6) sa opiera druhá spojovacia doštička (10), pričom obidve spojovacie doštičky (9, 10) sú navzájom spojené aspoň jedným spojovacím prostriedkom (11). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  M&T 1997, a.s.; Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ulich Roman; Vinohradská 99/1318, 120 00 Praha 2; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.08.2023 
   Maximálna platnosť do  25.08.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.07.2018 7/2018 BA9A
2 Udelené patenty 09.06.2021 11/2021 FG4A
3 Zmeny mien 07.12.2022 23/2022 TC4A
 
PP 50060-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 31.08.2017 26,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.09.2017 58,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 25.03.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50060-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 08.04.2021 248,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 28.07.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50060-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 25.08.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o práve prednosti 25.08.2017 Typ Doručené
Opis 25.08.2017 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 05.09.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 08.09.2017 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 08.09.2017 Typ Doručené
Plná moc 08.09.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 08.09.2017 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.09.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 22.09.2017 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 26.09.2017 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 25.04.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 25.04.2018 Typ Interné listy
pokyn na udelenie 08.03.2021 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 19.03.2021 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 29.03.2021 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 30.03.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 02.06.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 14.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 21.11.2022 Typ Odoslané
PP 50060-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.11.2022 M&T 1997, a.s. Material & Technology s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku