Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 5006-2010
(11)  Patent Number  288234 
(21)  Application Number  5006-2010 
(22)  Application Date  23.02.2010 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  04.12.2014 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  05.09.2011 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  18.11.2014 
(51)  International Patent Classification  B82B 1/00  B82B 3/00  B82Y 40/00   
(54)  Title  Spôsob výroby nanočasticových monovrstiev a multivrstiev 
(57)  Abstract  Spôsob výroby tenkých monovrstiev alebo multivrstiev nanočastíc spočíva v tom, že súvislá monovrstva nanočastíc vytvorená v depozičnej nádobe na povrchu kvapalnej subfázy sa nechá klesnúť na povrch pevného substrátu vnoreného do kvapalnej subfázy. Dosiahne sa to odčerpávaním alebo vytekaním kvapaliny cez regulačný ventil dovtedy, kým sa celý povrch substrátu alebo jeho časť pokryje monovrstvou nanočastíc. Povrch substrátu je v horizontálnej rovine, prípadne je vzhľadom na povrch kvapaliny mierne naklonený. Opakovaním tohto postupu sa pripravia nanočasticové multivrstvy. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Chitu Lívia, Mgr.; Herliansa 10, 821 02 Bratislava; SK;
Šiffalovič Peter, Dr. Ret. Nat., PhD.; Ondavská 10, 821 08 Bratislava; SK;
Majková Eva, RNDr., DrSc.; Saratovská 19, 841 03 Bratislava; SK;
Jergel Matej, Ing., DrSc.; Starhradská 8, 851 05 Bratislava; SK;
Luby Štefan, prof. Ing., DrSc.; Ľuda Zúbka 11, 841 01 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)  Mgr. Jaroslav Guniš; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  23.02.2023 
   Patent in Force maximum until  23.02.2030 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.09.2011 9/2011 BA9A
2 Udelené patenty 04.12.2014 12/2014 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.04.2017 4/2017 QA4A
4 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
 
PP 5006-2010
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.03.2010 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.02.2013 116,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 07.10.2014 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 5006-2010
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 23.01.2015 364,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 25.02.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 26.01.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 25.01.2018 82,75 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 19.02.2019 99,50 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 13.02.2020 116,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 08.02.2021 132,75 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 22.02.2022 149,25 EUR 13
66 udržiavací poplatok za patent za 19. rok 03.03.2022 298,50 EUR 19

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 5006-2010
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.02.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 23.02.2010 Type Delivered
Opis 23.02.2010 Type Delivered
Patentové nároky 23.02.2010 Type Delivered
Plná moc 23.02.2010 Type Delivered
Výkresy 23.02.2010 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 04.03.2010 Type Payment
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.02.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.02.2013 Type Payment
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 22.11.2013 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 23.01.2014 Type Delivered
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 14.03.2014 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 21.05.2014 Type Delivered
Opis 21.05.2014 Type Delivered
Patentové nároky 21.05.2014 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 18.09.2014 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.10.2014 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 13.10.2014 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 01.12.2014 Type Sent document
Ponuka licencie 24.01.2017 Type Delivered
oznámenie o zápise ponuky licencie 06.03.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.01.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Type Sent document
PP 5006-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.02.2022 Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku