Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 5006-2010
(11)  Číslo patentu  288234 
(21)  Číslo prihlášky  5006-2010 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.02.2010 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  04.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.09.2011 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  18.11.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B82B 1/00  B82B 3/00  B82Y 40/00   
(54)  Názov  Spôsob výroby nanočasticových monovrstiev a multivrstiev 
(57)  Anotácia  Spôsob výroby tenkých monovrstiev alebo multivrstiev nanočastíc spočíva v tom, že súvislá monovrstva nanočastíc vytvorená v depozičnej nádobe na povrchu kvapalnej subfázy sa nechá klesnúť na povrch pevného substrátu vnoreného do kvapalnej subfázy. Dosiahne sa to odčerpávaním alebo vytekaním kvapaliny cez regulačný ventil dovtedy, kým sa celý povrch substrátu alebo jeho časť pokryje monovrstvou nanočastíc. Povrch substrátu je v horizontálnej rovine, prípadne je vzhľadom na povrch kvapaliny mierne naklonený. Opakovaním tohto postupu sa pripravia nanočasticové multivrstvy. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chitu Lívia, Mgr.; Herliansa 10, 821 02 Bratislava; SK;
Šiffalovič Peter, Dr. Ret. Nat., PhD.; Ondavská 10, 821 08 Bratislava; SK;
Majková Eva, RNDr., DrSc.; Saratovská 19, 841 03 Bratislava; SK;
Jergel Matej, Ing., DrSc.; Starhradská 8, 851 05 Bratislava; SK;
Luby Štefan, prof. Ing., DrSc.; Ľuda Zúbka 11, 841 01 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav GunišMgr. Jaroslav Guniš; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.02.2022 
   Maximálna platnosť do  23.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.09.2011 09/2011 BA9A
2 Udelené patenty 04.12.2014 12/2014 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 03.04.2017 04/2017 QA4A
 
PP 5006-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 23.01.2015 6 364,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 25.02.2016 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 26.01.2017 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 25.01.2018 9 82,75 EUR
5 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 19.02.2019 10 99,50 EUR
6 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 13.02.2020 11 116,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 08.02.2021 12 132,75 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 5006-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 23.02.2010 Typ Doručené
1a Opis 23.02.2010 Typ Doručené
1b Patentové nároky 23.02.2010 Typ Doručené
1c Anotácia 23.02.2010 Typ Doručené
1d Výkresy 23.02.2010 Typ Doručené
1e Plná moc 23.02.2010 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 04.03.2010 Typ Platba
3 záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.06.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PP 02.06.2011 Typ Interné listy
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.02.2013 Typ Doručené
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.02.2013 Typ Platba
7 správa o rešerši 22.11.2013 Typ Interné listy
8 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 22.11.2013 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 23.01.2014 Typ Doručené
10 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 14.03.2014 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 21.05.2014 Typ Doručené
11a Opis 21.05.2014 Typ Doručené
11b Patentové nároky 21.05.2014 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní úplného prieskumu 06.08.2014 Typ Interné listy
13 pokyn na udelenie 06.08.2014 Typ Interné listy
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 18.09.2014 Typ Odoslané
15 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.10.2014 Typ Platba
16 rozhodnutie o udelení patentu 13.10.2014 Typ Odoslané
17 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 01.12.2014 Typ Odoslané
18 Ponuka licencie 24.01.2017 Typ Doručené
19 oznámenie o zápise ponuky licencie 06.03.2017 Typ Odoslané
PP 5006-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku