Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 50059-2017
(11)  Číslo patentu  288752 
(21)  Číslo prihlášky  50059-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  04.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  02.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63B 67/16  A63J 5/02  G09F 9/30  F21V 33/00   
(54)  Názov  Grafické zobrazovacie zariadenie 
(57)  Anotácia  Grafické zobrazovacie zariadenie má procesor (4) spojený s GPS modulom (10) a detektorom kovu (9), gyroskopom (11) a akcelerometrom (12), ďalej s USB konektorom (7), ktorý je tiež spojený s nabíjacou jednotkou (6) s indikátorom (19) nabitia batérie prepojenou s batériou (5a) jednosmerného prúdu a DC/DC meničom (5), procesor (4) je spojený s tromi LED ovládačmi (1, 2, 3), ktoré sú spojené s DC/DC meničom (5), pričom LED ovládač (1) je pripojený na 74 kusov RGB LED diód (13), LED ovládač (2) je pripojený na 20 kusov UV LED diód (14) a LED ovládač (3) je pripojený na 3W CREE LED diódu (15). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Safestuffs group s.r.o.; Tajná 115, 952 01 Tajná; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Slovák Igor; Tajná 115, 952 01 Tajná; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, BELIČKA Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  24.08.2022 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.08.2022 
   Maximálna platnosť do  24.08.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.03.2019 3/2019 BA9A
2 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 02.12.2019 12/2019 GB9A
3 Udelené patenty 04.05.2020 5/2020 FG4A
 
PP 50059-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.09.2017 26,50 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.09.2017 58,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 06.09.2018 10,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2019 15,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 27.01.2020 66,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 03.02.2020 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50059-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 04.02.2020 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok 17.08.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 24.08.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 50059-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 24.08.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad preukazujúci právo na riešenie 24.08.2017 Typ Doručené
Opis 24.08.2017 Typ Doručené
Plná moc 24.08.2017 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.08.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 26.09.2017 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.10.2017 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.10.2017 Typ Platba
správa o rešerši 03.04.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 03.04.2018 Typ Interné listy
výsledok rešerše 06.04.2018 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 09.04.2018 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 07.08.2018 Typ Interné listy
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 14.08.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 04.09.2018 Typ Odoslané
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 10.09.2018 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 11.09.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 23.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 23.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 23.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 23.10.2019 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 28.10.2019 Typ Odoslané
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.10.2019 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 31.10.2019 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 24.01.2020 Typ Odoslané
rozhodnutie o udelení patentu 29.01.2020 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 29.01.2020 Typ Platba
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 05.02.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 21.04.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 23.11.2022 Typ Odoslané
PP 50059-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 31.10.2019 Safestuffs group s.r.o. ARATRON TECHNOLOGIES s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku